Spotkania

Organizujemy spotkania firm członkowskich z liderami biznesu, sceny politycznej i administracji państwowej w celu wymiany informacji i doświadczeń. Koncentrujemy się na działaniach, których pochodną jest możliwość nawiązania długofalowej współpracy biznesowej.

© Getty Images/Yuri_Arcurs

© Michał Grubka MF
Michał Grubka MF

Minister Andrzej Domański zapewnia o gotowości do dialogu i współpracy

Marzec 2024

Minister finansów Andrzej Domański, zachęca do inwestowania w Polsce. Zaznaczył to wczoraj na spotkaniu z ponad 50 firmami członkowskimi AHK Polska w Warszawie.

Podkreślił także znaczenie polsko-niemieckich relacji gospodarczych oraz gotowość polskiego rządu do współpracy na rzecz zacieśniania stosunków dwustronnych.

Więcej informacji tutaj>


Spotkanie przedsiębiorców z sekretarzem stanu Krzysztofem Bolestą w AHK Polska

Marzec 2024

Zielona transformacja, zapewnienie realizacji celów klimatycznych przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym czy pilna potrzeba rozbudowy infrastruktury energetycznej to tylko niektóre z tematów, które są w centrum zainteresowania przedsiębiorców w kontekście polityki realizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Więcej informacji tutaj>


Minister Robert Habeck z wizytą w Warszawie

Luty 2024

Federalny Minister Gospodarki i Klimatu Robert Habeck podczas oficjalnej wizyty w Warszawie spotkał się przedstawicielami niemieckich firm działających w Polsce. Spotkanie obrad okrągłego stołu zostało zorganizowane przez Ambasada Niemiec w Warszawie. Dotyczyło ono współpracy gospodarczej, warunków ramowych i szans na podejmowanie nowych inicjatyw w ramach transformacji energetycznej, ale również innych wyzwań gospodarczych przed którymi stoi Polska i Niemcy.

Więcej informacji tutaj>

  • © Florian Gaertner/BMWK/photothek.de
  • © Florian Gaertner/BMWK/photothek.de

Sekretarz Stanu Udo Philipp w AHK Polska

Luty 2024

Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Ochrony Klimatu Udo Philipp, podczas oficjalnej wizyty w Warszawie w dniu 8 lutego br. spotkał się z przedstawicielami AHK Polska.

Głównym tematem spotkania była wymiana doświadczeń na temat cyfryzacji, stopnia zaawansowania wdrożeń z zakresu Przemysłu 4.0 oraz technologii towarzyszących zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Rozmawiano także o warunkach inwestycyjnych w Polsce, wskazując na zalety związane miedzy innymi z bliskością polskiego rynku, dużym rynkiem wewnętrznym i wysokimi kwalifikacjami polskich pracowników. Podkreślono pozytywny klimat inwestycyjny i gotowość nowego rządu do dialogu ze środowiskiem przedsiębiorców.

Więcej informacji tutaj>


„Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski.“ – AHK Polska w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Luty 2024

Sekretarz stanu Jacek Tomczak w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przyjął 6 lutego 2024 roku delegację zarządu AHK Polska oraz inwestorów niemieckich, firm członkowskich izby.

„Rozpoczynamy nowy etap w stosunkach polsko-niemieckich. Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski. Będziemy konstruktywnie współpracować i osiągać obopólne korzyści.” - powiedział podczas spotkania wiceminister Tomczak.

Więcej informacji tutaj>


Wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2021-2027 czeka na przedsiębiorców

Czerwiec 2023

Stan przygotowań do uruchomienia środków w ramach perspektywy unijnej 2021-2027 oraz aktualny stan realizacji programów operacyjnych przedstawiła Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z dyrektorami departamentów merytorycznych ministerstwa podczas spotkania z firmami członkowskimi Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) w dniu 27 czerwca br. Spotkanie poprowadziła Ewa Mikos-Romanowicz, Przewodnicząca Komisji Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 AHK Polska.

Więcej informacji tutaj>

© Ewelina Wlodarczyk

Przedsiębiorcy chcą dialogu z UOKiK

Takie wnioski można wysnuć po spotkaniu przedstawicieli firm członkowskich AHK Polska z Prezesem Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Tomaszem Chróstnym w dniu 22 marca 2023 w Warszawie.

Spotkanie środowiska przedsiębiorców, a także działających w otoczeniu biznesu banków i kancelarii prawnych z prezesem UOKiK, to kolejne wydarzenie w ramach organizowanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową cyklicznych spotkań z administracją publiczną.
Praktyczne implikacje oraz sposoby stosowania przepisów wynikających z Dyrektywy Omnibus, która weszła w życie z początkiem bieżącego roku, to jeden z wielu tematów poruszanych podczas spotkania.

Całość relacji ze spotkania>


Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Grzegorzem Piechowiakiem

Listopad 2022

„Niemcy są drugim największym inwestorem zagranicznym w Polsce, a łączna wartość kapitału zainwestowanego przez niemieckie firmy w Polsce na koniec 2021 r wyniosła 40 mld euro. Wiele z tych firm to członkowie Państwa izby, zarówno firmy globalne, jak i średnie i małe przedsiębiorstwa – słynny niemiecki „Mittelstand”. Cenimy sobie współpracę ze wszystkimi. I nawet w tak szczególnym, dramatycznym roku, jaki mamy teraz strumień inwestorów zagranicznych do Polski płynie wartko.” – powiedział w czasie spotkania firm członkowskich AHK Polska z Grzegorzem Piechowiakiem wiceministrem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Spotkanie dotyczyło szeroko rozumianej współpracy firm niemieckich działających w Polsce i wsparcia przez administrację publiczną aktualnych projektów realizowanych przez firmy. Jednym z wiodących tematów poruszanych podczas spotkania była transformacja energetyczna, niestabilna sytuacja na rynku surowców energetycznych oraz wsparcie zarówno dużych jak i małych i średnich przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji.
Minister przekazał informację na temat planów wsparcia przedsiębiorstw szczególnie narażonych na skutki obecnego kryzysu oraz zapoznał uczestników spotkania z 5 strategicznymi celami ministerstwa na rok 2023. Są to m.in.: poprawa otoczenia regulacyjnego, wsparcie działań na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego gospodarki, kształtowanie lepszych warunków dla wzrostu efektywności inwestycji, wsparcie działań na rzecz umiędzynarodowienia gospodarki, zapewnienie jakości zarządzania procesami rozwojowymi.


Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Janem Sarnowskim, luty 2020

W lutym br. firmy członkowskie izby spotkały się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Janem Sarnowskim. Tematem rozmów były główne priorytety ministerstwa na najbliższe miesiące, a w szczególności zmiany w systemie podatkowym, plany wprowadzenia nowych podatków, opodatkowania u źródła, raportowania schematów podatkowych, monitoringu horyzontalnego, instrumentów wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości. Dalsze pytania dotyczyły ułatwień podatkowych dla firm, w tym o uproszczenia sprawozdawczości JPK, wprowadzeniu podatku u źródła i estońskiego modelu opodatkowania CIT dla projektów i jednostek B+R. Opodatkowanie jest jednym z ważniejszych czynników uwzględnianych przez przedsiębiorców w procesach decyzyjnych. Stąd przedsiębiorcy skupieni w izbie wykazują duże zainteresowanie spotkaniami z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Ministerstwo zachęcało z kolei przedsiębiorców do kontaktu i konsultowania zmian legislacyjnych w ramach spotkań z administracją.


Posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu, luty 2020

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskiwaniem i kształceniem kompetentnych przedstawicieli w zawodach handlowych, możemy być Państwa głosem w zawiązanej 26.02 Sektorowej Radzie ds. Kompetencji w Handlu.

więcej informacji>>


Posiedzenie Komisji z udziałem Prezesa Fundacji SP Platformy Przemysłu Przyszłości Andrzejem Soldatym, czerwiec 2019

W czerwcowym posiedzeniu Komisji ds. cyfryzacji i przemysłu 4.0 wziął udział Prezes Fundacji Skarbu Państwa Platformy Przemysłu Przyszłości Andrzej Soldaty, który przedstawił założenia, cele oraz planowane działania Platformy. Fundacja ma za zadanie wspierać procesy transformacji cyfrowej, wdrażania cyfrowych produktów i usług oraz implementacji modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa. Jednym z głównych celów Fundacji jest również wzmacnianie kompetencji pracowników w obszarze przemysłu przyszłości oraz tworzenie kadr w tym zakresie.
Zaprezentowana idea działania Platformy jako integratora inicjatyw wspierania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w Polsce wywołała ciekawą dyskusja na temat, czym jest naprawdę przemysł 4.0, jakie wyzwania stoją przed firmami sektora MŚP, ale również jakie korzyści niosą ze sobą technologie przemysłu przyszłości?


Posiedzenie Komisji z udziałem Prezesa UZP Huberta Nowaka, czerwiec 2019

W czerwcu odbyło się otwarte posiedzenie Komisji ds. zamówień publicznych z udziałem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Huberta Nowaka. W trakcie spotkania poruszone zostały tematy aktualnych prac nad projektem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także inne kluczowe zagadnienia związane z realizacją zamówień na rzecz strony publicznej, takie jak waloryzacja kontraktów, równowaga kontraktowa, czy dobre praktyki. Prezes Nowak szczegółowo wyjaśnił, w jaki sposób nowa ustawa będzie dążyła do zrównoważenia stron w zamówieniach publicznych oraz przedstawił zamiar stworzenia powszechnego rejestru klauzul abuzywnych w umowach zamówieniowych.
Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się informacje na temat branżowych sądów koncyliacyjnych rozstrzygających spory umowne w sprawie zamówień publicznych oraz ogłoszeń w BZP o zrealizowanych umowach zamówieniowych.


Spotkanie z Prezydentem m. st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim, Maj 2019

W maju odbyło się spotkanie firm członkowskich izby z Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Prezydent zaprezentował swoją strategię na rozwój Warszawy, jako miasta przyjaznego inwestorom oraz atrakcyjnego dla mieszkańców. Podkreślił zainteresowanie projektami w ramach PPP oraz dalszymi inwestycjami w obszarach infrastruktury, smart city oraz cyfrowej warstwy miasta. Pytania przedsiębiorców dotyczyły rozbudowy metra, uregulowania sieci parkingów w centrum oraz rozbudowy Park & Ride, inwestycji w obwodnicę miasta Warszawy, walki ze smogiem, gospodarki odpadami i ograniczeniem zużycia plastiku.


Wykład Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marka Prawdy, Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich, kwiecień 2019

Podczas Walnego Zgromadzenia Firm Członkowskich izby gościem honorowym był dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda.
Mówił o kryzysie formacji liberalnej w Europie i w tym kontekście wskazał na problemy poszczególnych krajów adresowane na szczebel europejski. W kontekście kryzysu migracyjnego czy decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE zaakcentował wyzwania globalne, jakim Unia stawia czoło. Zdaniem Dyrektora Marka Prawdy UE odzyskała zdolność sprawczą, a wyciągając lekcję z Brexitu zwraca szczególną uwagę na zarządzanie różnorodnością. Obecnie UE zaczyna więcej czasu poświęcać kwestiom obrony i polityki zagranicznej, a wyciągając wnioski z kryzysu i budując nowe rozwiązania znajduje się na etapie wyjaśniania swojej konstrukcji.


Posiedzenie z udziałem ministra gospodarki Brandenburgii prof. dr inż. Jörga Steinbach, marzec 2019

W marcu odbyło się spotkanie Komitetu Badań i Rozwoju AHK Polska z udziałem prof. dr inż. Jörga Steinbacha, ministra gospodarki landu Brandenburgia oraz delegacji z Niemiec. Podczas spotkania omawiano obszary wymagające innowacji zarówno w kraju związkowym Brandenburgia, jak i w Polsce. Członkowie Komitetu przedstawili polską gospodarkę w obszarze małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, siłę innowacyjną przedsiębiorstw oraz ich zainteresowanie rozwiązaniami przemysłowymi 4.0. Zdaniem ministra Steinbacha szersza współpraca między brandenburskimi uniwersytetami i polskimi uczelniami technicznymi oferuje obu stronom duży potencjał rozwoju. Partnerzy dyskusji rozmawiali o przemyśle 4.0, rozwoju sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej w kontekście realizowanych projektów pomiędzy polskimi firmami i instytucjami z Niemiec, jak również konkurencji zagranicznej.


Spotkanie z Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigą Emilewicz, luty 2019

Program Energia Plus, zmierzający do rozwoju energetyki prosumenckiej, zmiany w zasadach refundacji leków, wsparcie dojrzałych faz działalności startupów i przejrzystość zamówień publicznych – to tylko wybrane zagadnienia, o których przedsiębiorcy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej rozmawiali w poniedziałek z minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwigą Emilewicz. W swoim welcome speech do przedsiębiorców minister wskazała główne wyzwania w obszarze podnoszenia innowacyjności gospodarki w okresie 2-3 lat, m.in.: wprowadzanie kolejnych zachęt dla firm do inwestowania w innowacje (innovation box), zmianę kryteriów wspierania inwestycji w kierunku realizacji innowacyjnych projektów (ustawa o SSE) oraz współpracę z instytutami B+R, także z obszaru innych państw. W spotkaniu udział wzięło ok. 40 przedsiębiorców.


Posiedzenie Komisji ds. Compliance z Podsekretarzem Stanu MS Marcinem Warchołem, październik 2018

Tematem październikowego posiedzenia komisji był projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci Ministerstwa Sprawiedliwości - Wiceminister Marcin Warchoł oraz Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego Tomasz Darkowski, odpowiedzialni w resorcie za projektowaną ustawę. Przedstawiciele resortu sprawiedliwości zaprezentowali założenia do projektu i aktualny stan prac. Dyskusja dotyczyła regulacji instytucji sygnalisty, kwestii związanych z postępowaniem w przypadku wykrycia nieprawidłowości oraz obaw przedsiębiorców dotyczących projektowanych przepisów.


Spotkanie z Ministrem Inwestycji i Rozwoju Jerzym Kwiecińskim, maj 2018

W maju 2018 r. odbyło się spotkanie firm członkowskich izby z Ministrem Inwestycji i Rozwoju Jerzym Kwiecińskim. W spotkaniu wziął udział Ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikel. Wydarzenie otworzyła i moderowała Prezes izby Anna Włodarczyk - Moczkowska. Tematy rozmowy koncentrowały się wokół innowacyjności i efektywności przemysłu, zwiększenia efektywności inwestycji i poprawy otoczenia regulacyjnego przedsiębiorców oraz funduszy europejskich. Minister Kwieciński wskazywał na rangę i dynamikę wzrostu polsko-niemieckiej wymiany handlowej. Poziom obrotów handlowych osiągnął w 2017 r. rekordową wartość ok. 100 mld EUR, polski eksport wyniósł 51,5 mld EUR, a import - 42,9 mld EUR. Minister podkreślił również dobrą współpracę w zakresie inwestycji. Wielkość niemieckich inwestycji w Polsce według danych na koniec 2016 roku wyniosła 29,2 mld euro, co daje drugie miejsce na liście największych inwestorów zagranicznych w Polsce.