Sąd polubowny

Spośród alternatywnych form rozwiązywania sporów gospodarczych, najważniejszą rolę pełni niewątpliwie arbitraż. Działający przy AHK Polska od wielu już lat stały Sąd Arbitrażowy oferuje sprawne rozwiązywanie sporów gospodarczych także firmom niezrzeszonym w Izbie.

© Fotolia/AA+W

Arbitraż przy AHK Polska

Decydując się na arbitraż w celu rozstrzygnięcia sporu wynikającego z krajowych i międzynarodowych stosunków prawnych zaoszczędzą Państwo czas i kapitał. Prosta procedura, niższe i przewidywalne koszty, jednoinstancyjność i szybkość postępowania to niewątpliwe atuty arbitrażu.

Ponadto arbitraż jest dyskretny, postępowanie poufne i gwarantujące poszanowanie interesów obu stron oraz ich tajemnic handlowych, same zaś strony mają wpływ na przebieg postępowania poprzez wybór arbitrów, miejsca postępowania i języka w jakim będzie się ono toczyło.

Dlaczego Arbitraż

Z punktu widzenia przedsiębiorcy głównym argumentem przemawiającym za zamieszczeniem w umowie klauzuli arbitrażowej i wniesieniem sprawy do sądu arbitrażowego jest niewątpliwie oszczędność czasu wynikająca z krótkiego trwania postępowania. Postępowania przed sądami powszechnymi trwają zazwyczaj kilka lat i mogą być prowadzone przed wieloma instancjami. W trakcie takiego postępowania pojawia się nie tylko problem właściwego ujęcia spornego roszczenia w bilansie danego przedsiębiorstwa, obie strony ponoszą także ryzyko ewentualnej upadłości strony przeciwnej i to często przez kilka lat.

Sąd arbitrażowy może natomiast rozstrzygnąć spór prawny jednoinstancyjnie w ciągu kilku miesięcy. Wydany wyrok posiada taką samą moc prawną jak wyrok sądu państwowego.

Korzyścią wynikającą z wyboru Sądu Arbitrażowego jest także możliwość współdecydowania o miejscu i języku postępowania. Ponadto strony współdziałają przy ustalaniu składu Sądu.

W celu umożliwienia Państwu rozstrzygania sporów przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zalecamy umieszczenie w zawieranych przez Państwa umowach rekomendowanej klauzuli arbitrażowej:
„Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy zgodnie z Regulaminem Stałego Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.” 

Zapytaj o ofertę

Dane do kontaktu:

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketing towarów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani / Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora przez okres 2 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający
ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenie sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania oferty i nawiązania współpracy