Usługi księgowe

Usługa „Księgowość płac” Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo–Handlowej jest skierowana do firm niemieckich, które nie posiadają w Polsce siedziby, ale zamierzają zatrudniać tutaj pracowników.

© iStock.com/AndreyPopov

W ramach usług księgowych dla spółek i oddziałów oferujemy:

  • utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z obsługiwaną firmą i doradztwo w bieżących sprawach księgowych
  • ujmowanie w księgach dokumentów firmy przekazywanych za każdy miesiąc 
  • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7 oraz informacji VAT-UE 
  • rozliczanie dochodów firmy i obliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy (CIT) 
  • rozliczanie płac zatrudnionych w firmach pracowników 
  • naliczanie składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 
  • sporządzanie w języku niemieckim miesięcznych raportów dla udziałowca spółki lub firmy macierzystej oddziału 
  • sporządzanie deklaracji wymaganych w sprawozdawczości NBP 
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego po zakończeniu roku obrotowego 
  • prowadzenie, na życzenie zleceniodawcy, usługi on-line banking

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług bazujących na wieloletnim doświadczeniu w środowisku międzynarodowym oraz umiejętności wykonywania zadań w sposób dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Zapytaj o ofertę

Dane do kontaktu:

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketing towarów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani / Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora przez okres 2 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający
ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenie sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania oferty i nawiązania współpracy