Prawo pracy

AHK Polska w ramach doradztwa prawnego świadczonego dla niemieckich przedsiębiorców podejmujących aktywność gospodarczą na terenie RP oferuje szerokie spektrum usług z zakresu doradztwa z obszaru prawa pracy.

© iStock/dashek

 

Udzielamy porad odnośnie wyboru rodzaju umowy o pracę zawieranej z polskimi pracownikami oraz jej treści, norm czasu pracy, uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem etc. Nasze usługi obejmują również sporządzanie opinii prawnych, umów o pracę, świadectw pracy, oraz innych dokumentów z zakresu prawa pracy zgodnie z wymogami polskiego prawa pracy oraz przy uwzględnieniu transgranicznego charakteru leżących u ich podstaw stosunków prawnych. W przypadku określonych kategorii sporów o charakterze prawno-pracowniczym oferujemy możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Podkreślenia wymaga fakt, iż nasza Izba specjalizuje się doradztwie w zakresie stosunków prawnych z elementem transgranicznym.

 

 

Zapytaj o ofertę

Dane do kontaktu:

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketing towarów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani / Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora przez okres 2 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający
ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenie sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania oferty i nawiązania współpracy