Zakładanie firmy

Założenie własnej samodzielnej spółki prawa niemieckiego lub oddziału w Niemczech to szybka, efektywna i najkorzystniejsza droga do ekspansji na rynek niemiecki. Niemcy oferują polskim przedsiębiorcom optymalne warunki ramowe potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Niemiecki system podatkowy jest wbrew obiegowym opiniom bardzo konkurencyjny. Jego uzupełnieniem jest system atrakcyjnych programów wspierających. Zaletą Niemiec jest przede wszystkim świetna infrastruktura i bezpieczne otoczenie inwestycyjne. Polscy przedsiębiorcy mogą podejmować działalność na rynku niemieckim na tych samych warunkach, co ich niemieccy koledzy.

© This content is subject to copyright.

Nasze wsparcie

Izba wspiera polskich przedsiębiorców przy rejestracji samodzielnej spółki prawa niemieckiego lub oddziału w Niemczech w szczególności poprzez:

  • koordynację pełnej ścieżki rejestracyjnej od A do Z
  • przygotowanie umów z zarządcami niemieckiej filii
  • doradztwo podatkowe z zakresu niemieckiego prawa podatkowego
  • koordynację bieżącej księgowości w Niemczech
  • koordynację rozliczania płac w Niemczech
  • wsparcie przy otwarciu rachunku bankowego w niemieckim banku 

Nasze doradztwo świadczone jest w ścisłej kooperacji z niemieckimi instytucjami federalnymi i związkowymi, wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w Republice Federalnej Niemiec oraz jej poszczególnych krajach związkowych (landach). Byłoby nam niezmiernie miło omówić z Państwem wstępnie Państwa projekt osobiście w biurze w Warszawie. Spotkanie informacyjne jest bezpłatne.

Pragniemy podkreślić na wstępie, iż – co do zasady- korzystniejsze, tańsze i szybsze jest otwarcie samodzielnej filii w postaci niemieckiej GmbH. Oddziały zagraniczne są bardzo skomplikowane na etapie rejestracji i kłopotliwe w prowadzeniu transgranicznych rozliczeń. Wynika to przede wszystkim z wyjątkowego charakteru tej formy prawnej, która nie jest w Niemczech tak rozpowszechniona jak GmbH i nie cieszy się powszechnie takim zaufaniem. Rejestracja oddziału trwa z reguły znacznie dłużej niż spółki GmbH. Niemieckie urzędy muszą bowiem w trakcie tej procedury weryfikować dokumenty zagraniczne (polskie), co skutkuje dłuższym czasem procedowania.

Zgodnie z prawem niemieckim oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie jest odrębną od polskiego przedsiębiorstwa macierzystego, samodzielną osobą prawną. Stanowi on jedynie prawnie i organizacyjnie wyodrębnioną część tegoż przedsiębiorstwa i w tym sensie podporządkowany jest prawu państwa, w którym znajduje się jednostka macierzysta. Organy operacyjne oddziału zagranicznego, w szczególności takie jak kierownik jednostki/prokurent powołuje się zgodnie z prawem właściwym dla stosunków panujących w jednostce macierzystej, tj. polskiej spółce-matce, zatem zgodnie z prawem polskim. Samodzielny oddział w Niemczech musi zostać wyposażony przez spółkę-matkę w minimalny kapitał pozwalający mu na rozpoczęcie działalności. Dla oddziału należy prowadzić odrębną księgowość oraz sporządzać bilans roczny. W tym zakresie obowiązują niemieckie przepisy odnośnie rachunkowości oraz bilansowania. Utworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego dokonuje się w formie aktu notarialnego. Oddział zgłasza się w sądzie rejestrowym właściwym miejscowo według siedziby oddziału. Zgłoszenia dokonuje się w języku niemieckim.

Optymalną formą prawną do ekspansji na rynek niemiecki jest spółka „GmbH”. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego (GmbH) podobnie jak jej polski odpowiednik jest spółką kapitałową z własną osobowością prawną, w której odpowiedzialność wspólników zostaje ograniczona do wysokości majątku spółki. Spółka występuje samodzielnie w obrocie handlowym i jest reprezentowana przez zarząd (niem. Geschäftsführung). Minimalny kapitał zakładowy niemieckiej GmbH wynosi 25.000 Euro. Gdy umówiono minimalny kapitał zakładowy, to przynajmniej połowa z 25.00 euro kapitału zakładowego musi zostać wpłacona na otwarte dla spółki konto bankowe. Istotne różnice w prawie rysują się w Niemczech w obrębie przepisów regulujących funkcjonowanie zarządu spółki. Niemiecka GmbH wymaga ustanowienia przynajmniej jednego zarządcy, który reprezentuje spółkę na zewnątrz. Zarządca niemieckiej GmbH zasadniczo nie ma statusu pracownika. Uważa się go za osobę niezależną, świadczącą usługę. Z tego powodu nie stosuje się do niego kilku bardzo ważnych, miarodajnych dla pracowników ustawowych regulacji ochronnych. Niezbędne jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Pozwala to m.in. na otwarcie przez spółkę konta bankowego w Niemczech. W celu uzyskania numeru podatkowego należy zgłosić spółkę we właściwym urzędzie skarbowym. Dodatkowo urząd skarbowy wymaga przedłożenia bilansu otwarcia spółki.

Zgłoszenie działalności gospodarczej w Urzędzie ds. działalności gospodarczej jest obowiązkowe w przypadku każdego przedsiębiorcy i dotyczy zarówno samodzielnej spółki jak też oddziału.

Zapytaj o ofertę

Dane do kontaktu:

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketing towarów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani / Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora przez okres 2 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający
ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenie sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania oferty i nawiązania współpracy