Optymalne kosztowo wejście na rynek w Niemczech przez wykorzystanie straty

Optymalne kosztowo wejście na rynek w Niemczech przez wykorzystanie straty

© iStock.com/IndypendenZ

Autor: Marcin Latarski

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby zainwestować w Niemczech, zazwyczaj stawiają sobie pytanie, jaka forma gospodarczego zaangażowania w Niemczech ma sens.

Przedsiębiorcy mają przy tym następujące możliwości do dyspozycji: utworzenie spółki, założenie oddziału wzgl. zakładu w Niemczech lub nabycie udziałów w istniejącej już na niemieckim rynku spółce.

Z podatkowego punktu widzenia przy nabywaniu udziałów nadają się do tego spółki, które mają stratę z lat ubiegłych, o ile strata ta może być rozliczona z przyszłymi zyskami. Możliwość rozliczenia straty prowadzi do podatkowego odciążenia przedsiębiorstwa.

Nabycie udziałów takiej spółki kapitałowej, wraz ze stratami z lat ubiegłych, odznaczało się i nadal odznacza się tym, że znika część lub nawet cała strata. I tak można liczyć, że w ciągu 5 lat przy nabyciu udziałów
- powyżej 25% i do 50% nastąpi częściowe ustanie i
- powyżej 50% całkowite ustanie niewykorzystanych do tego czasu strat z lat ubiegłych.

To może doprowadzić do istotnej niekorzystnej sytuacji podatkowej. Przy całkowitej utracie strat z lat ubiegłych przykładowo w wysokości 1.000.000 € przy skalkulowanej stopie podatku dochodowego od osób prawnych i stopie podatku od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 30% doszłoby do utraty odciążenia podatkowego w kwocie 300.000 €.

Przy nabyciu udziałów powyżej 50% strata z lat ubiegłych może być nadal zachowana w następujących wyjątkowych przypadkach:
- przeniesienie udziałów wewnątrz koncernu
- w przypadku podlegających opodatkowaniu cichych rezerw, które przekraczają stratę
- w przypadku naprawy przedsiębiorstwa (wg Komisji UE naruszenie europejskiego zakazu pomocy państwa 1).

Co prawda te dotychczasowe regulacje mające na celu ograniczenie, zniesienie lub utrzymanie potrącania strat nadal obowiązują, jednak teraz ustawodawca w ustawie z dnia 20.12.2016 r. o dalszym udoskonalaniu podatkowego rozliczania strat wprowadził regulację uzupełniającą.

Ta nowa regulacja znajduje zastosowanie już do nabycia od 01.01.2016 r.

Na wniosek może ona unieważnić dotychczasowe regulacje mające na celu ograniczenie lub zniesienie po-trącania strat, jeżeli kontynuowane będzie wyłącznie to samo przedsiębiorstwo (tak zwane „przeniesie-nie straty związane z kontynuowaniem przedsiębiorstwa“). W ten sposób można utrzymać potrącanie straty, a tym samym także możliwość podatkowego odciążenia.

Dla zastosowania nowej regulacji należy jednak w ciągu tak zwanego okresu obserwacji spełnić kumulatywnie podane niżej warunki. Okres obserwacji obejmuje ostatnie 3 lata przed przeniesieniem udziałów do zakończenia okresu podatkowego nabycia udziałów.

1. Kontynuowanie wyłącznie tego samego przedsiębiorstwa. Ocenia się tutaj sytuację całościową, przede wszystkim cechy jakościowe, takie jak oferowane usługi i produkty, krąg klientów i dostaw-ców, obsługiwane rynki oraz kwalifikacje pracowników.
2. Nie zachodzi żadne szkodliwe zdarzenie:
a. Zaprzestanie działalności gospodarczej
b. Wstrzymanie działalności gospodarczej
c. Następuje zmiana przedmiotu działalności gospodarczej
d. Przyjęcie dodatkowej działalności
e. Uczestnictwo w spółce osobowej
f. Osoba prawna przyjmuje funkcję przedsiębiorstwa nadrzędnego
g. Przeniesienie na osobę prawną składników majątkowych, których wartość została wyceniona poniżej ich wartości rynkowej.

Nowa regulacja otwiera nowe możliwości wejścia na rynek w Niemczech przez nabycie udziałów w istnieją-cym przedsiębiorstwie.

Rozszerza ona dotychczasowe przypadki o tak zwane „przeniesienie straty związane z kontynuowaniem przedsiębiorstwa“, w ramach której można zachować dotychczasową stratę w 100% i która jest do dyspozycji w celu późniejszego rozliczenia z zyskami. W przyszłości może to prowadzić do poważnego odciążenia podatkowego.

1 Rewizje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w toku (sygn. akt: C-208/16 P i 209/16 P).

Autor

Marcin Latarski
Steuerberater
EcoTaxes GmbH, Steuerberatungsgesellschaft
Leipziger Platz 11, 10117 Berlin
www.ecotaxes.de