Regulamin

Regulamin prac komisji

Cele:

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (zwana dalej AHK Polska) utrzymuje stały kontakt z firmami, aby móc reagować na aktualne kwestie polityczne w ścisłym odniesieniu do sytuacji gospodarczej i wcześnie rozpoznawać możliwości wspierania swoich członków. Wypowiedzi AHK Polska dotyczące sytuacji polityczno-gospodarczej muszą być spójne, oparte na gruntownej wiedzy i reprezentowane w sposób jednolity. Należy przy tym rozważyć i brać pod uwagę interesy różnych podmiotów.
Włączenie gospodarki w proces kształtowania opinii publicznej i procesy decyzyjne AHK następuje przede wszystkim poprzez komisje i prezydium, ale również dzięki kontaktom z zainteresowanymi członkami. Punkty orientacyjne dotyczące ogólnych uprawnień i sposobu pracy Izby znajdują się w statucie AHK.
Organami niezbędnymi do wydawania przez AHK rzeczowych opinii w kwestiach politycznych są komisje, ponieważ służą one ciągłej wymianie informacji i doświadczeń na aktualne tematy między pracownikami AHK a firmami. Komisje przygotowują uchwały i dają impulsy, które AHK wykorzystuje w swojej działalności. Oprócz tych formalnych funkcji komisje zajmują się tworzeniem sieci kontaktów między samymi przedsiębiorstwami oraz z innymi podmiotami decyzyjnymi.

I. Podstawy pracy w komisjach / świadomość funkcji

Komisje pełnią funkcję doradczą i służą merytorycznej pracy AHK Polska. W sensie klasycznym zajmują się one bardziej wnikliwym opracowywaniem tematów,

  • co do których zarząd lub prezydium AHK potrzebuje fachowego stanowiska, chce sobie wyrobić opinię 
  • lub które są istotne dla autonomii gospodarczej w odniesieniu do kształtowania opinii politycznych organów decyzyjnych w Polsce. Spełniają one przy tym także ważną funkcję integracyjną. Komisje oferują członkom szczególną szansę aktywnego udziału w pracach AHK przez osobiste zaangażowanie i jednocześnie możliwość uzyskania korzyści własnych (wiedzy i kontaktów). Niemniej jednak wykonywanie tej nieodpłatnej działalności jest bezinteresowne, sumienne i bezstronne. 

 II. Rodzaje komisji specjalistycznych

Informacje o powołanych przez AHK Polska komisjach znajdują się w załączniku. Komisje powołuje i odwołuje zarząd AHK Polska zgodnie ze statutem.

 III. Warunki ramowe pracy komisji AHK Polska

a) Cykl i częstotliwość posiedzeń
Corocznie odbywają się co najmniej dwa posiedzenia. Możliwe są posiedzenia nadzwyczajne w pilnych sprawach, o ile członkowie uznają je za niezbędne.
b) Przewodniczący, wiceprzewodniczący
Przewodniczącego i jego zastępcę komisja wybiera w czasie pierwszego posiedzenia danej kadencji. Osoby te kierują komisją i reprezentują ją. Są one pierwszym partnerem do rozmowy ze strony AHK Polska w toku merytorycznej pracy komisji.
c) Planowanie
Na początku kadencji członków komisji prosi się o podanie propozycji tematycznych; mogą oni też w każdym czasie przedstawiać pomysły z własnej inicjatywy. Pod przywództwem przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i AHK Polska każda komisja opracowuje merytoryczny plan ramowy i czasowy.
d) Formy organizowanych spotkań / współpraca
AHK Polska w porozumieniu z przewodniczącym zajmuje się zaproszeniami, organizacją posiedzeń i protokołowaniem. Przy posiedzeniach komisji należy zwrócić uwagę na wspierający komunikację porządek miejsc siedzących, aby podkreślić sieciowy charakter spotkania.
e) Protokół i sprawozdawczość
Po każdym posiedzeniu sporządza się protokół wyników zawierający listę uczestników, który otrzymują członkowie, a w razie potrzeby również goście. Protokoły powinny być krótkie. Protokoły sporządza się w języku niemieckim i polskim.

IV. Postępowanie zgodnie z prawem

  • Komisje działają zgodnie z uregulowaniami ustawowymi, statutem AHK Polska i uchwalonym regulaminem; 
  • Działalność komisji nie może skupiać się na tematach związanych z prawem konkurencji;
  • Przewodniczący komisji, jak również ich zastępcy i członkowie komisji nie mogą składać ani przyjmować żadnych prawnie wiążących oświadczeń w imieniu AHK Polska.
  • Komisje nie zajmują się polityką partyjną i powinny działać w sposób neutralny.

V. Koszty

  • W celu wypełniania swoich funkcji każda komisja może wedle własnego uznania powoływać rewidentów gospodarczych oraz prawnych i innych zewnętrznych oraz wewnętrznych doradców. Przewodniczący komisji może zaprosić te i inne osoby do uczestnictwa w posiedzeniach komisji. Koszty powstałe za zlecane usługi i doradztwo ponoszą członkowie komisji w równych częściach. AHK Polska nie partycypuje w kosztach. 
  • AHK Polska oddaje nieodpłatnie do dyspozycji pomieszczenia na spotkania komisji. Wszystkie inne koszty (np. koszty podróży i.in.) pokrywają członkowie komisji. 

AHK Polska, 06.11.2013