Komisja ds. Zamówień Publicznych

Celem Komisji jest podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności systemu zamówień publicznych w Polsce

© Getty Images/aaaaimages

W maju 2014 r. przy AHK Polska ukonstytuowała się Komisja ds. zamówień publicznych. Celem Komisji jest podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności systemu zamówień publicznych w Polsce, włączanie się w prace nad planowanymi zmianami legislacyjnymi poprzez analizę i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dialogu z przedstawicielami instytucji podejmujących kluczowe dla systemu zamówień publicznych decyzje oraz przedsiębiorcami. Komisja gromadzi przedstawicieli różnych branż.

Członkami Komisji są następujące przedsiębiorstwa: 

  • Bunte Polska
  • Jara Drapała & Partners
  • Kancelaria Radcy Prawnego Dr Robert Siwik
  • KKP LEGAL LLP
  • PORR Polska Infrastructure
  • Schuessler-Plan Inżynierzy
  • Siemens Energy
  • Strabag
  • DB International GmbH Oddział w Polsce 
  • EvoBus Polska

 

Przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych:
Dr Robert Siwik
Kancelaria Radcy Prawnego Dr Robert Siwik


Marzec 2023

Klauzule waloryzacyjne – ocena sytuacji w Polsce i w Niemczech

Rozwiązania zwiększające stabilność obrotu gospodarczego i bezpieczeństwo stron w związku z nadzwyczajnymi zmianami otoczenia biznesowego w ostatnich latach były przedmiotem dyskusji uczestników posiedzenia Komisji ds. Zamówień Publicznych Polsko- Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Odbyło się ono w dniu 28.03.2023 w siedzibie AHK Polska w Warszawie.

Głównym tematem spotkania były polskie i niemieckie rozwiązania legislacyjne, a także istniejąca praktyka w zakresie waloryzacji umów w związku z znaczącą zmianą siły nabywczej pieniądza. Swoją perspektywą dotyczącą rozwiązań polskich podzielili się zaproszeni przedstawiciele Prokuratorii Generalnej: Prezes Mariusz Haładyj oraz Wiceprezes Luiza Modzelewska.

Całość relacji ze spotkania>


Kwiecień 2022

Wzrost cen surowców w ostatnich dwóch latach spowodował ogromne turbulencje dla producentów, wykonawców i usługodawców realizujących różnego rodzaju umowy zarówno w ramach prawa zamówień publicznych, jak i poza tym reżimem. Wszyscy oni muszą się dzisiaj mierzyć z licznymi trudnościami, w tym z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym.

W trakcie wspólnego posiedzenia Komisji ds. prawnych / Legal Tech oraz Komisji ds. zamówień publicznych AHK Polska, prezentację na temat „Skutków gospodarczych epidemii oraz wojny w Ukrainie a możliwości waloryzacji cen kontraktowych – jak do tego podejść w praktyce” wygłosił Mariusz Nowakowski z kancelarii JDP, członka Komisji ds. prawnych.

Temat spotkał się ze sporym zainteresowaniem uczestników, czego skutkiem była ciekawa i inspirująca dyskusja. Wszystkie komentarze i pytania mocno osadzone były w praktyce realizacji umów oraz relacji pomiędzy kontrahentami, przykładowo: Czy strona publiczna jest gotowa na wprowadzenie systemowych środków (specustawa?), które pozwolą zniwelować straty z "historycznych" umów o zamówienie publiczne?  Czy nie jest niekiedy bardziej racjonalną taktyką ponieść stratę, ale nie stracić relacji z klientem? Jak przeciwdziałać pojawiającym się praktykom związanym z wykorzystywaniem obecnej sytuacji (powoływania się na wzrosty kosztów, przerwanie "łańcuchów dostaw" etc.) celem podwyższenia marż?


Posiedzenie Komisji z udziałem Prezesa UZP Huberta Nowaka, czerwiec 2019

W czerwcu odbyło się otwarte posiedzenie Komisji ds. zamówień publicznych z udziałem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Huberta Nowaka. W trakcie spotkania poruszone zostały tematy aktualnych prac nad projektem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także inne kluczowe zagadnienia związane z realizacją zamówień na rzecz strony publicznej, takie jak waloryzacja kontraktów, równowaga kontraktowa, czy dobre praktyki. Prezes Nowak szczegółowo wyjaśnił, w jaki sposób nowa ustawa będzie dążyła do zrównoważenia stron w zamówieniach publicznych oraz przedstawił zamiar stworzenia powszechnego rejestru klauzul abuzywnych w umowach zamówieniowych.
Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się informacje na temat branżowych sądów koncyliacyjnych rozstrzygających spory umowne w sprawie zamówień publicznych oraz ogłoszeń w BZP o zrealizowanych umowach zamówieniowych.

 
Stanowisko Komisji ds. zamówień publicznych do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych

luty 2019


Polecamy lekturę artykułu
"Ruszyły prace nad reformą rynku zamówień publicznych"
Dziennik Gazeta Prawna, 28.01.2019


Posiedzenie komisji, listopad 2018

Tematem listopadowego posiedzenia Komisji ds. zamówień publicznych była "Waloryzacja cen w realizowanych kontraktach dotyczących inwestycji publicznych oraz problem ograniczania czy wyłączania klauzul rebusowych z umów o zamówienie publiczne". Swoje spostrzeżenia w tym obszarze przedstawił Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński. Jako szczególne zagrożenia dla branży prezes Styliński wskazał wzrost cen materiałów budowlanych, problemy z płynnością finansową firm, kwestie dostępu do kapitału, brak pracowników, jak również wzrost liczby przetargów w związku z kumulacją wykorzystania funduszy unijnych.