Konferencje Giełdy Misje

AHK Polska organizuje corocznie wiele bilateralnych giełd kooperacji, wyjazdów studyjnych do Niemiec oraz konferencji dedykowanych aktualnym trendom.

Miliony nakładów, tysiące utworzonych miejsc pracy

Współpraca Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) od ponad dwudziestu już lat  układa się w sposób, który najlepiej wyrażają liczby. Miliony nakładów, tysiące utworzonych miejsc pracy przez niemieckich inwestorów w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - to wielka wartość.

Agnieszka Sygitowicz
Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej S.A.

Konferencje branżowe

Organizowane przez AHK Polska konferencje dedykowane są aktualnym trendom i kierunkom rozwoju w wybranych branżach. Posiadają aspekt bilateralny. Występują na nich eksperci oraz przedsiębiorcy z obu rynków. Są doskonałą okazją do pozyskania najświeższych informacji rynkowych, poznania nowinek technicznych oraz spotkań z potencjalnymi kontrahentami z rynku sąsiedniego.

Giełdy kooperacji

AHK Polska organizuje corocznie wiele bilateralnych giełd kooperacji. Giełdy dedykowane są jednej konkretnej lub wielu branżom. Ich celem jest stworzenie przedsiębiorcom z Polski i Niemiec możliwości nawiązania pierwszego kontaktu oraz rozmowy na temat możliwości współpracy.

Wyjazdy studyjne

Wyjazdy studyjne do Niemiec organizowane są dla przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji branżowych, jednostek administracji państwowej i samorządowej. Ich uczestnicy mają możliwość zapoznania się ze stosowanymi w Niemczech w różnych obszarach rozwiązaniami i technologiami, odwiedzenia obiektów referencyjnych, jak też przeprowadzenia rozmów z dostawcami i użytkownikami konkretnych rozwiązań i technologii.

Zamów ofertę

Dane do kontaktu:

Na temat jakich usług poszukują Państwo bliższych informacji?

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania kontaktu biznesowego z Administratorem oraz podmiotami dla których Administrator poszukuje parterów biznesowych, na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty dla których Administrator poszukuje partnerów biznesowych, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora, przez okres 3 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający ze
szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie relacji biznesowej (w tym zawarcie / wykonanie umowy).