Engeniering and Construction w Niemczech – wyzwanie podatkowe dla polskich przedsiębiorców

Engeniering and Construction w Niemczech – wyzwanie podatkowe dla polskich przedsiębiorców

Autor: Paweł Suliga

Engeniering and Construction w Niemczech – wyzwanie podatkowe dla polskich przedsiębiorców Pojęcie „Engeniering and Construction” określa konstruowanie gotowych do użytkowania instalacji przemysłowych. Proces ten obejmuje planowanie, konstrukcję, dostawę, montaż i usługi gwarancyjne. Zwykle rozciąga się on na lata. Polscy przedsiębiorcy już od dawna wykonują instalacje przemysłowe w Niemczech, samo-dzielnie lub we współpracy z niemieckimi partnerami. Ta gałąź działalności gospodarczej nie-sie ze sobą wiele wyzwań podatkowych, ponieważ usługi te świadczone są po części w Polsce a po części w Niemczech. Konsekwencje podatkowe dotyczą w szczególności podatku dochodowego, podatku VAT oraz podatku od wynagrodzenia. 

Podatek dochodowy

W tym kontekście nasuwa się pytanie, w jakim zakresie osiągane zyski podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym wykonywane są prace. Prawo do opodatkowania przysługuje państwu niemieckiemu tylko wtedy, jeżeli w Niemczech powstanie zakład podatkowy w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z zakładem podatkowym będziemy mieć do czynienia w szczególności wówczas, gdy istnieje tam stałe miejsce wykonywania działalności przedsiębiorstwa. Jako stałe miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania rozumie się w szczególności każde biuro, warsztat (m. in. kontener biurowy), etc. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż również plac budowy lub montażu stanowią zakład, jeżeli czas trwania prac przekracza 12 miesięcy. Jeżeli potwierdzimy istnienie zakładu, należy mu również przyporządkować zysk, który powinien odpowiadać zasadom szacowania cen transferowych. Przy podziale zysku zakład powinien być traktowany jak podwykonawca, przy czym zasadniczo należy w pierwszym rzędzie stosować metodę rozsądnej marży. 

Podatek od wynagrodzenia

 W przypadku stwierdzenia istnienia zakładu, w Niemczech należy opodatkować również przypadające na ten zakład wynagrodzenia pracowników. Należy przy tym uwzględnić fakt, iż przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzenia od pierwszego dnia pracy w Niemczech. Pojęcie zakładu należy rozpatrywać tu w oparciu o niemiecką ordynacje podatkową a nie umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku braku istnienia zakładu lub braku niemieckiego przedsiębiorstwa ponoszącego koszty pracownicze, dochody pracownika podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym jedynie proporcjonalnie do przepracowanych dni, pod warunkiem że przekroczona zostanie liczba 183 dni określona w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Podatek VAT

Montaż, usługi instalacyjne czy budowlane należy rozpatrywać pod kątem podatku VAT na wielu płaszczyznach. Kluczowe znaczenie ma tutaj stwierdzenie, kto jest wykonawcą usługi: czy firma montażowa działa z Polski, czy też posiada ona w miejscu montażu stałe miejsce prowadzenia działalności (zakład podatkowy z punktu widzenia podatku VAT), które partycypuje w wykonywaniu usługi. Powstania zakładu podatkowego dla celów podatku dochodowego nie oznacza automatycznie istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności. Klasyfikacja dokonywana jest wyłącznie na podstawie § 11 rozporządzenia wykonawczego 282/2011/WE. Przepis ten wy-maga istnienia wystarczającej stałością oraz struktury w zakresie zaplecza personalnego i technicznego umożliwiające świadczenie usług. Zakład podatkowy w miejscu montażu często nie spełnia powyższych warunków. Kolejnym aspektem podlegającym zbadaniu jest kwalifikacja usługi (dostawa dzieła, dostawa z montażem lub jedynie usługa montażu). W przypadku gdy instalacja jest dostarczana i montowana przez przedsiębiorcę, mamy do czynienia z dostawą z montażem w rozumieniu § 36 Dyrektywy 112/2006/WE. Niemieckie przepisy dotyczące podatku VAT nie znają pojęcia do-stawy z montażem, znają jedynie tzw. dostawę dzieła. Różnica ta nie wpływa na określenie miejsca świadczenia, jednakże ma ona znaczenie dla stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge). W tym kontekście sprawdzić należy odpowiednie zastosowanie niniejszego mechanizmu.

Podsumowanie:

Działalność transgraniczna wymaga od przedsiębiorstw zajmujących się budową instalacji przemysłowych najwyższej uwagi i planowania pod względem podatkowym w Niemczech. Nieuwzględnienie wymienionych zagadnień podatkowych może mieć brzemienne skutki dla całego przedsiębiorstwa, dlatego niezbędne jest wcześniejsze skorzystanie z doradztwa podatkowego w tym zakresie.

 

Autor

Paweł Suliga
doradca podatkowy (DE)
doraca podatkowy (PL)
w kancelarii WMS Treuhand GbR

WMS Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Martinsburg 15
49078 Osnabrück
http://www.wms-treuhand.de/