Rejestracja do podatku VAT

Uzyskamy dla polskiego przedsiębiorcy niemiecki Numer Identyfikacyjny (Ust.-ID. Nummer), jeżeli podlega obowiązkowej rejestracja do VAT w niemieckim urzędzie skarbowym. Obowiązkowej rejestracji do Vat podlegają polskie firmy jeżeli m.in.: wykonują usługi związane z nieruchomościami, w tym budowlanymi świadczonymi na terenie Niemiec; kupują i sprzedają towar na terenie Niemiec; dokonują z zagranicy sprzedaży internetowej (wysyłkowej) na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami, której wartość przekroczyła w roku kalendarzowym 100.000 EUR;

© iStock/PhotoBylove

Usługa AHK Polska obejmuje:

  • zgłoszenie do vat – uzyskania numeru identyfikacyjnego w niemieckim urzędzie skarbowym
  • przeprowadzenie niezbędnych formalności rejestracyjnych we współpracy z niemieckim doradcą podatkowym
  • prowadzenie korespondencji w języku niemieckim z urzędem - aż do zakończenia postępowania i uzyskania niemieckiego numeru NIP przez wnioskodawcę

W pierwszej kolejności ustalamy obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech. Po rejestracji firma otrzymuje tzw. Steuernummer- do transakcji wewnątrzkrajowych oraz Umsatzsteuer - Identifikationsnummer- Ust, Id,. Nr.- do transakcji wewnątrzunijnych.

Rejestracja do vat w Niemczech oznacza konieczność składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji Vat oraz deklarację roczną do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt).

Wprawdzie podatek VAT bazuje na europejskich dyrektywach i system podatkowy jest zbliżony w każdym kraju, to jednak bez znajomości niemieckich przepisów - bez rejestracji firmy w Niemczech - narażamy się na ryzyko błędnych rozliczeń.
W trakcie całego postępowania zapewniamy możliwość dodatkowych konsultacji i analizy poszczególnych zapytań z niemieckim doradcą podatkowym, który może reprezentować spółkę lub osobę prywatną przed niemieckimi organami finansowymi oraz rozliczać deklaracje Vat.

Podatek Vat w Niemczech
Podatek od towarów i usług VAT (Umsatzsteuer) znany jest też często pod nazwą podatku od wartości dodanej (Mehrwertsteuer). Stawka podstawowa wynosi 19%, zaś obniżona 7%.

Zapytaj o ofertę

Dane do kontaktu:

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketing towarów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani / Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora przez okres 2 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający
ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenie sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania oferty i nawiązania współpracy