Kryzys wywołany koronawirusem w Niemczech. Kwestie prawne oraz zalecenia

Kryzys spowodowany koronawirusem jest jednym z największych wyzwań naszego stulecia. Śledzimy dla Państwa stale rozwój i sytuację prawną na rynku niemieckim i doradzamy w sprawach prawnych związanych z wirusem. Jako przedsiębiorstwa działające na rynku niemieckim muszą Państwo bezzwłocznie działać i podjąć odpowiednie kroki.

© iStock.com/berndstuhlmann

Rząd Federalny Niemiec zapowiedział i powziął środki w celu ochrony przedsiębiorstw w Niemczech, aby chronić je przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi związanymi z epidemią koronawirusa. W tym artykule zostaną one skrótowo opisane. 

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin 
Przedsiębiorstwa, o ile ze względu na negatywny rozwój sytuacji odnotują brak zleceń, mogą zgłosić zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, jeśli przynajmniej 10 procent zatrudnionych może zostać dotkniętych przestojem w pracy. Do tej pory zgodnie z § 96 ustęp 1 nr 4 niemieckiego kodeksu prawa socjalnego (niem. SGB III) próg ten leżał przy 30 procentach pracowników. Utrata zarobków pracownika musi wynosić powyżej 10 procent miesięcznego wynagrodzenia brutto. Możliwe jest również tak zwane zatrudnienie w „zerowym” wymiarze godzin, przy którym utrata zarobków wynosi aż do 100 % miesięcznego wynagrodzenia brutto. Składki na ubezpieczenie socjalne, które muszą być zawsze opłacane przez pracodawcę na rzecz pracownika, zwraca w pełni Federalna Agencja Pracy.
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin musi zostać zgłoszone do Federalnej Agencji Pracy, w okręgu w którym przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność. W momencie składania wniosku zgodnie z § 99 ustęp 1 zdanie niemieckiego kodeksu prawa socjalnego, przedsiębiorstwo musi uwiarygodnić, iż powstał znaczny przestój w pracy oraz iż zostały spełnione przesłanki zakładowe wymagane do złożenia wniosku. Dodatkowo przedsiębiorstwo musi wyjaśnić, iż przynajmniej jeden pracownik objęty obowiązkiem świadczenia składek nadal będzie zatrudniony oraz zachodzi znaczne niewykorzystanie dostępnej siły roboczej. Niewykorzystanie dostępnej siły roboczej może być wykazane przykładowo poprzez zestawienie porównywalnych danych odnośnie produkcji z poprzedniego roku za ten okres. Ponadto trzeba podać dane odnośnie rodzaju przedsiębiorstwa, przykładowo jakie towary lub usługi są produkowane lub oferowane.  
Pracownicy spełniają wymagania osobowe odnośnie zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, jeśli świadczą pracę obwarowaną świadczeniem składek socjalnych oraz nie znajduje się w okresie wypowiedzenia lub podlegają wykształceniu zawodowemu w zakładzie. Do tego grona nie zalicza się pracowników świadczących pracę w minimalnym zakresie (tak zwane niem. Mini-Job) lub pracowników, którzy pobierają zasiłek chorobowy. 
Przed złożeniem wniosku do Federalnej Agencji Pracy przedsiębiorstwa powinny szczegółowo sprawdzić, dla których pracowników i w jakim zakresie zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin może zostać wskazane oraz wniosek w tym zakresie złożony, ponieważ przesłanki muszą zostać w odpowiedni sposób uwiarygodnione. 
Wniosek o zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin może zostać również złożony tylko w ramach poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Pracodawca musi zatem szczegółowo zaplanować, w jakim zakresie nastąpi przestój w pracy oraz którzy pracownicy zostaną nim objęci.

Odroczenie obowiązku zgłoszenia upadłości 
Rząd Federalny odroczył obowiązek zgłaszania upadłości do dnia 30.09.2020, dla przedsiębiorstw, które na skutek kryzysu wywołanego koronawirusem popadły w kryzys ekonomiczny. Poprzez to uniknie się przypadków postępowań upadłościowych, które powstaną ze względu na brak szybkich wypłat powziętych na wnioski o subwencje wypłacane przez podmioty publiczne, które to opóźnienia spowodowane będą liczbą takich przypadków. O ile kryzys ekonomiczny nie jest spowodowany koronawirusem istnieje obowiązek zgłoszenia upadłości w terminie trzech tygodni od wystąpienia nadmiernego zadłużenia, niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalności. 
Szczególnie w tych kwestiach mogą pojawić się aspekty prawne, które należy ze względu na czyny karne związane z postępowaniami upadłościowymi szczegółowo przeanalizować. 

Udzielenie kredytów 
Ponadto Rząd Federalny obiecał udzielenie kredytów na czas nieokreślony, dla przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych kryzysem. Jednakże szczegóły odnośnie warunków przyznawania kredytów nie zostały jeszcze ustalone.  

Osoby kontaktowe w razie pytań prawnych związanych z kryzysem spowodowanym koronawirusem w Niemczech:

Adwokat (DE) Adriana Grau, LL.M.
ertyfikowany adwokat specjalista z zakresu prawa handlowego i spółek
Język: polski, niemiecki, angielski
E-Mail: adriana.grau@graulaw.eu
 

Adwokat (DE) Sabine Kemper 
Język: niemiecki, angielski
E-Mail: sabine.kemper@graulaw.eu
 

Mag. Jur. Kamila Bagnicka, LL.M.
Język: polski, niemiecki, angielski
E-Mail: kamila.bagnicka@graulaw.eu
 


GRAU Rechtsanwälte LLP 
Rödingsmarkt 20,  20459 Hamburg
E-Mail: office(at)graulaw.eu
Internet: www.graulaw.eu
www.grauinkasso.eu