Postanowienie w zakresie nowych wymagań dotyczących kas fiskalnych

Postanowienie w zakresie nowych wymagań dotyczących kas fiskalnych

© iStock.com/AndreyPopov

Autor: Adam Botor

Elektroniczne kasy fiskalne muszą być w przyszłości wyposażone w certyfikowane techniczne urządzenia zabezpieczające. Taką decyzję podjął rząd federalny, przyjmując w dniu 13 lipca 2016r. "Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen" (tłum. projekt ustawy o ochronie przed manipulacjami w podstawowych zapisach cyfrowych). Tym samym oszustwa podatkowe poprzez manipulację zapisów księgowych powinny być odtąd skutecznie zwalczane. Według informacji prasowej rządu federalnego z dnia 13 lipca 2016r.: „W przyszłości w świetle projektu ww. ustawy wszelkie podstawowe zapisy cyfrowe będą zabezpieczane na nośniku danych indywidualnie, kompletnie, prawidłowo, terminowo oraz w sposób uporządkowany. Elektroniczne systemy zapisu muszą być wyposażone w certyfikowane techniczne urządzenia zabezpieczające, na które złożą się trzy części składowe: moduł zabezpieczający, nośnik danych oraz cyfrowy interfejs. Moduł zabezpieczający zagwarantuje to, że wpływy kasowe wraz z rozpoczęciem procesu zapisu będą protokołowane i nie będzie już możliwa ich jakakolwiek późniejsza zmiana w sposób nierozpoznany. Na nośniku danych będą zapisywane poszczególne zapisy, które następnie będą przechowywane przez ustawowy okres przechowywania. A cyfrowy interfejs zapewni płynne przekazywanie danych do celów kontroli.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI (tłum. Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Technologii Informatycznych) określi i zdefiniuje wymagania techniczne dla urządzeń zabezpieczających, a następnie będzie certyfikował odpowiednie rozwiązania dostawców. Projekt ustawy nie mówi o żadnym konkretnym rozwiązaniu, lecz jest otwarty zarówno na technologię i jej konfigurację, niezależnie od producenta. Tym samym każdorazowo będą uwzględnione warunki różnych gałęzi gospodarki, jak i innowacje techniczne.

Ustawa nie przewiduje ogólnego obowiązku wprowadzenia kas fiskalnych. Byłoby to niewspółmierne w aspekcie kosztów i zysku. W szczególności jest to ważne przy cotygodniowych targach, uroczystościach gminnych i stowarzyszeniowych, sklepach rolniczych, sprzedaży ulicznej oraz dla osób, które swe usługi oferują nie zawsze w stałych miejscach. Wyjątki i ich identyfikacja nie byłyby tu pewne z prawnego punktu widzenia. Ponadto kontrola obowiązku używania kas fiskalnych byłaby związana ze zbyt dużym obciążeniem administracyjnym.
Projekt ustawy przewiduje wydanie pokwitowania na żądanie klienta. Tym samym wyraźnie zostało ustawowo uregulowane, że każdy klient ma prawo domagać się pokwitowania. Jednakże nawet wtedy, gdy obowiązek wydania pokwitowania nie jest przewidziany, kontrola podatkowa i tak jest możliwa.
Uzupełnieniem obowiązujących obecnie instrumentów kontroli podatkowej w przedsiębiorstwach, a jednocześnie nowym narzędziem ma być ustawowo wprowadzony Kassen-Nachschau, czyli oględziny kasy w ramach czynności sprawdzających.

Stwierdzenie uchybień nowych zobowiązań, wynikających z przepisów w zakresie właściwego stosowania technicznych środków bezpieczeństwa, może być wykroczeniem podatkowym, za które grozi grzywna do 25.000 euro.

Urządzenia zabezpieczające będą obowiązywały od 01.01.2020 r. Ze względów ochrony zaufania przyjęto regułę przejściową dla przedsiębiorców, którzy kupili nową kasę na bazie wymagań Federalnego Ministerstwa Finansów (BMF-Schreiben) z dnia 26.11.2010r. Jeżeli kasa ta, ze względu na jej zaprojektowanie, nie będzie mogła być wyposażona w certyfikowane techniczne urządzenia zabezpieczające, będzie mogła być używana najpóźniej do dnia 31.12.2022r.”

Autor

Adam Botor
biegły rewident, doradca podatkowy
w kancelarii BotorPlus GmbH StBG
BotorPlus GmbH StBG
Thielenplatz 5
30159 Hannover
Tel.: 0049 511 898 589 0
www.botorplus.com