Opakowania

Obowiązki eksporterów związane z VerpackV i VerpackG – opłaty licencyjne oraz rejestracja w Zentrale Stelle Verpackungsregister.

Na mocy niemieckiego rozporządzenia o opakowaniach (VerpackV) wszyscy producenci, importerzy i dystrybutorzy wprowadzający produkty w opakowaniach do obrotu na terenie Republiki Federalnej Niemiec zobowiązani są do przystąpienia do jednego z 9 Dualnych Systemów Odbioru i Odzysku, czyli uiszczania opłat za opakowania (odpowiednik polskiej opłaty produktowej). Aby przystąpić do Dualnego Systemu Odbioru i Odzysku należy określić szacowane roczne ilości eksportowanych do Niemiec opakowań oraz podpisać umowę.

Obowiązek przystąpienia do Dualnego Systemu Odbioru i Odzysku należy do tzw. Erstinverkehrbringer, czyli do podmiotu wprowadzającego produkt na rynek niemiecki. Rozporządzenie to ma zatem kluczowe znaczenie dla polskich producentów i dystrybutorów (w tym również dla operatorów sklepów internetowych i firm handlujących przez internet), wprowadzających produkty na rynek niemiecki. Obowiązkowi licencjonowania podlegają opakowania jednostkowe, transportowe i zbiorcze wykonane z kartonu, tektury, papieru, tworzyw sztucznych, blachy, aluminium, materiałów naturalnych (np. z drewna), itp.

Wprowadzanie do obiegu nielicencjonowanych opakowań jednostkowych jest zabronione pod rygorem kary pieniężnej w wysokości do 50.000 EUR za każdy artykuł. Obowiązek przystąpienia do Dualnego Systemu Odbioru i odzysku istnieje niezależnie od ilości wprowadzonych na rynek niemiecki opakowań. W związku ze wzmożonymi kontrolami i zakazem sprzedawania produktów nielicencjonowanych na rynku niemieckim rekomendujemy podpisanie umowy licencyjnej, aby wypełnić obowiązek wynikający z rozporządzenia. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma już konieczności umieszczania na opakowaniach Zielonego Punktu (tzw. Der Grüne Punkt).

Ponadto od 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowa niemiecka ustawa o opakowaniach (VerpackG), która zastąpi dotychczas obowiązujące niemieckie rozporządzenie o opakowaniach (VerpackV), która wiąże się ze zwiększeniem obowiązków sprawozdawczych dla wszystkich podmiotów eksportujących produkty do Niemiec. Od roku 2019 wszystkie podmioty wprowadzające w Niemczech produkty do obrotu, które trafiają do prywatnych odbiorców końcowych będą miały obowiązek zarejestrowania się w specjalnym centralnym rejestrze (niem. Zentrale Stelle Verpackungsregister - Centralny Rejestr Opakowań) powołanym w ramach nowej ustawy. Będzie miał on za zadanie kontrolować podmioty oraz eliminować „efekt gapowicza” wśród firm, które nie wypełniają obowiązku licencjonowania opakowań. Konsekwencją może być nawet zakaz sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów, które uprzednio nie zostały zarejestrowane w Rejestrze. Wszelkie dane i oświadczenia dotyczące wprowadzanych ilości będą składane zarówno w Dualnym Systemie Odbioru i Odzysku, jak i w Rejestrze. Zwiększone zostanie również spektrum opakowań podlegających licencjonowaniu. Poza opakowaniami jednostkowymi regulacje dotyczyć będą także opakowań zbiorczych, wysyłkowych, itp., czyli wszystkich opakowań, które zawierają produkt dedykowany prywatnym odbiorcom końcowym. Zaostrzeniu poddane zostaną także kary. W przypadku niewypełnienia powyższych regulacji grozić będzie kara w wysokości nawet do 100 000 EUR. Polsko-Niemiecka Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) zwraca uwagę na fakt, że te same regulacje i obowiązki w zakresie przystąpienia do Dualnego Systemu Odbioru i Odzysku oraz rejestracji dotyczą także niemieckich firm.

Już teraz istnieje możliwość rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań (Zentrale Stelle Verpackungsregister). Podmioty, które jeszcze w tym roku dokonają rejestracji otrzymają z początkiem roku 2019 potwierdzenie rejestracji, przez co będą wypełniały obowiązek ustawowy. Nie będą zatem narażone na zakaz dystrybucji produktów, który będzie obowiązywał w momencie, gdy dany podmiot nie będzie widniał we wspomnianym rejestrze.
Szczegółowe informacje dotyczące Centralnego Rejestru Opakowań znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.verpackungsregister.org/
Rejestracji można dokonać pod adresem: https://lucid.verpackungsregister.org/

 

Co obowiązywało w roku 2018?

- posiadanie umowy licencyjnej z Dualnym Systemem Odbioru i Odzysku w Niemczech, czyli uiszczenie opłat za opakowania

 

Co obowiązuje od roku 2019?

- posiadanie umowy licencyjnej z Dualnym Systemem Odbioru i Odzysku w Niemczech, czyli uiszczenie opłat za opakowania - rejestracja w Zentrale Stelle Verpackungsregister (Centralny Rejestr Opakowań) w przypadku opakowań trafiających docelowo do prywatnych odbiorców końcowych

Podmiotom, które wprowadzają produkty na rynek niemiecki, AHK Polska oferuje kompleksową i bezpłatną pomoc w przystąpieniu do dualnego systemu odbioru i odzysku firmy Landbell AG für Rückholsysteme oraz w rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań. Firma ta jako pierwsza przełamała monopol DSD, oferując konkurencyjny cenowo dualny system odbioru i odzysku. Na zlecenie klientów prowadzi regularną zbiórkę, segregację i recykling zużytych opakowań zgodnie z wytycznymi niemieckiego rozporządzenia o opakowaniach.

Szczegółowe informacje na temat Dualnego Systemu Odbioru i Odzysku oraz nowych regulacji związanych z VerpackG i rejestracji w w Centralnym Rejestrze Opakowań otrzymają Państwo w dziale Indywidualnego Doradztwa Rynkowego AHK Polska.

Prosimy o wysłanie zapytania na adres akowalczyk(at)ahk.pl

Zamów ofertę

Dane do kontaktu:

Na temat jakich usług poszukują Państwo bliższych informacji?


Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa
z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania kontaktu biznesowego z Administratorem oraz podmiotami dla których Administrator poszukuje parterów biznesowych, na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty dla których Administrator poszukuje partnerów biznesowych, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora, przez okres 3 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający ze
szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie relacji biznesowej (w tym zawarcie / wykonanie umowy).