Opakowania

Obowiązki w zakresie opakowań wprowadzanych do obrotu w Niemczech wynikające z VerpackG

© istock-id664980412

Z dniem 01.01.2019 weszła w życie niemiecka ustawa opakowaniach (VerpackG). W jej ramach wprowadzony został publiczny rejestr LUCID, przez co zaostrzone zostały dotychczas obowiązujące regulacje wynikające z rozporządzenia o opakowaniach (VerpackV). Treść ustawy w języku niemieckim dostępna jest na stronie internetowej

Kogo dotyczą regulacje wynikające z VerpackG?

Zobowiązane do wypełniania obowiązków opakowaniowych są podmioty wprowadzające jako pierwsze produkty na rynek niemiecki (niem. Erstinverkehrbringer), nawet jeśli ich siedziba znajduje się poza granicami Niemiec. W przypadku podmiotów zagranicznych, np. polskich eksporterów, decydujące znaczenie ma odpowiedzialność za produkt w momencie przekroczenia granicy, która uznawana jest za fakt wprowadzenia produktu do obrotu w Niemczech. Inne regulacje obowiązują w przypadku private label, czyli produkcji na zlecenie niemieckich podmiotów pod ich marką własną. W takich przypadkach decydującą rolę odgrywa fakt, czy dane polskiej firmy widnieją na opakowaniu produktu.

Jakie obowiązki spoczywają na podmiotach wprowadzających produkty na rynek niemiecki?

Podmioty wprowadzające opakowania do obrotu w Niemczech trafiające docelowo do prywatnych odbiorców mają obowiązek dokonać rejestracji w LUCID oraz podpisać umowę z organizacją odzysku w Niemczech (dualny system).

Czym jest LUCID? 

Rejestr LUCID to publiczny rejestr administrowany przez Zentrale Stelle Verpackungsregister (pl. Centralny Rejestr Opakowań). W LUCID zarejestrowane muszą być podmioty, których opakowania trafiają zgodnie z katalogiem ZSVR do prywatnych odbiorców końcowych. Rejestracja jest bezpłatna. Należy jej dokonać na stronie internetowej

Jakie opakowania wymagają zgłoszenia w LUCID?

Rejestracji w LUCID muszą dokonać podmioty wprowadzające do obrotu opakowania trafiające do prywatnych odbiorców końcowych. Przy czym produkty nie muszą bezpośrednio trafiać do prywatnego odbiorcy końcowego, chodzi raczej o fakt, czy trafiają do gospodarstw domowych docelowo, w ostatnim etapie dystrybucji. Informacje, czy dane opakowanie wymaga rejestracji można znaleźć w katalogu dostępnym na stronie internetowej: https://www.verpackungsregister.org/stiftung-behoerde/katalog-systembeteiligungspflicht/ Katalog ten stanowi oficjalną klasyfikację opakowań i dzieli je na te, które wymagają zgłoszenia w LUCID, bądź nie wymagają. W każdym przypadku należy w pierwszej kolejności sprawdzić, jak klasyfikowane są opakowania dla danej grupy produktów. Katalog dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim.

Opakowania trafiające do prywatnego odbiorcy końcowego to:

  • jednostkowe – opakowania, w których sprzedawana jest jednostka towaru w handlu detalicznym
  • zbiorcze – opakowania, w których produkty wystawiane są na półki sklepowe
  • wysyłkowe – opakowania stosowane w sprzedaży internetowej

W przypadku opakowań zaklasyfikowanych jako nie trafiające do prywatnych odbiorców końcowych, czyli opakowań B2B należy ustalić z niemieckim partnerem, czy mają Państwo zobowiązania wobec nich. Często podmioty gospodarcze, do których trafiają tego typu opakowania posiadają umowę na odbiór opakowań.

W zależności od przypadku należy ustalić:

  • Czy dane opakowanie zaklasyfikowane jest jako trafiające do prywatnego odbiorcy końcowego? (katalog)
  • Kto jest podmiotem wprowadzającym produkty do obrotu w Niemczech? (warunki dostawy)

Poza rejestracją w LUCID oraz podpisaniem umowy z organizacją odzysku podmioty zobowiązane są do raportowania ilości opakowań w obu tych miejscach.

Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować karami pieniężnymi lub zakazem dystrybucji w Niemczech. Brak posiadania umowy z organizacją odzysku grozi karą do 200 000 EUR za każdy artykuł.

AHK Polska oferuje:

  • bezpłatny serwis informacyjny w zakresie obowiązków opakowaniowych
  • wsparcie w podpisaniu umowy z organizacją odzysku w Niemczech (Landbell)

Zapraszamy do kontaktu!

Zamów ofertę

Dane do kontaktu:

Na temat jakich usług poszukują Państwo bliższych informacji?


Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa
z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania kontaktu biznesowego z Administratorem oraz podmiotami dla których Administrator poszukuje parterów biznesowych, na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty dla których Administrator poszukuje partnerów biznesowych, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora, przez okres 3 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający ze
szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie relacji biznesowej (w tym zawarcie / wykonanie umowy).