Opakowania

Na mocy rozporządzenia o opakowaniach producenci, importerzy i dystrybutorzy na terenie Republiki Federalnej Niemiec zobowiązani są do przystąpienia do dualnych systemów odbioru i odzysku.

Obowiązek przystąpienia do dualnego systemu odbioru i odzysku należy do tzw. Erstinverkehrbringer, czyli do podmiotu wprowadzającego produkt na rynek niemiecki, który w momencie przekroczenia granicy obejmuje prawną odpowiedzialność za produkt. Rozporządzenie to ma zatem kluczowe znaczenie dla polskich producentów i dystrybutorów, wprowadzających produkty na rynek niemiecki.

Wprowadzanie do obiegu nielicencjonowanych opakowań jednostkowych jest zabronione pod rygorem kary pieniężnej w wysokości do 50.000 EUR za każdy artykuł. Obowiązek przystąpienia do dualnego systemu odbioru i odzysku istnieje niezależnie od ilości wprowadzonych na rynek niemiecki opakowań. W związku ze wzmożonymi kontrolami i zakazem sprzedawania produktów nielicencjonowanych na rynku niemieckim rekomendujemy podpisanie umowy licencyjnej, aby wypełnić obowiązek wynikający z rozporządzenia. Ponadto podpisanie umowy licencyjnej zwiększa wiarygodność polskiego podmiotu na rynku niemieckim oraz ułatwia nawiązanie kontaktów z kolejnymi kontrahentami. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma już konieczności umieszczania na opakowaniach Zielonego Punktu (tzw. Der Grüne Punkt).

Podmiotom, którzy wprowadzają produkty na rynek niemiecki, AHK Polska oferuje kompleksową pomoc w przystąpieniu do dualnego systemu odbioru i odzysku firmy Landbell AG für Rückholsysteme. Firma ta jako pierwsza przełamała monopol DSD, oferując konkurencyjny cenowo dualny system odbioru i odzysku. Na zlecenie klientów prowadzi regularną zbiórkę, segregację i recykling zużytych opakowań zgodnie z wytycznymi niemieckiego rozporządzenia o opakowaniach.

Szczegółowe informacje na temat dualnego systemu odbioru i odzysku LANDBELL oraz obowiązku uiszczania opłat licencyjnych od produktów wprowadzanych na rynek niemiecki otrzymacie Państwo w dziale Indywidualnego Doradztwa Rynkowego AHK Polska.

Zamów ofertę

Dane do kontaktu:

Na temat jakich usług poszukują Państwo bliższych informacji?


Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa
z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania kontaktu biznesowego z Administratorem oraz podmiotami dla których Administrator poszukuje parterów biznesowych, na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty dla których Administrator poszukuje partnerów biznesowych, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora, przez okres 3 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający ze
szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie relacji biznesowej (w tym zawarcie / wykonanie umowy).