ECQSS – Twoja pieczęć elektroniczna od AHK Polska

AHK Polska aktywnie pomaga swoim członkom przygotować się na nowe wyzwania prawne. Niewątpliwie próbą ogniową dla wszystkich niemieckich menedżerów w Polsce będzie konieczność zmierzenia się z nowym systemem rejestracji faktur polskiego Ministerstwa Finansów. Wprowadzając Krajowy System e-Faktur (KSeF), polskie Ministerstwo Finansów robi kolejny krok w kierunku usprawnienia cyfrowego obiegu dokumentów.

Automatyzację wszelkich  procesów w ramach KSeF umożliwi członkom naszej izby kwalifikowana pieczęć elektroniczna ECQSS – nowa, chmurowa usługa AHK Polska oferowana w ścisłej współpracy i wsparciu naszego strategicznego partnera IT i członka naszej Izby - EuroCert, jednej z pięciu firm w Polsce, posiadających status kwalifikowanego dostawcy usług zaufania.

Od stycznia 2022 roku roku firmy działające w Polsce uzyskały możliwość dokumentowania transakcji handlowych przy pomocy tzw. faktur ustrukturyzowanych. Są to faktury wystawione poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF) wraz z przydzielonym indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Faktura ustrukturyzowana to dokument wystawiony wyłącznie elektronicznie i zgodnie z określonym przez Ministerstwo Finansów wzorem dokumentu.

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych jest obecnie dobrowolne. Zgodnie jednak z zapowiedziami Ministerstwa Finansów obowiązek ten wejdzie w życie od  1 stycznia 2024 r. i będzie dotyczył zarówno płatników VAT, jak i podatników z niego zwolnionych. Nowa jednolita e-faktura zastąpi wystawiane obecnie faktury papierowe i elektroniczne.

Jak działa Krajowy System e-Faktur?

KSeF jest systemem teleinformatycznym, poprzez który przedsiębiorcy, po wcześniejszym uwierzytelnieniu, wystawiają i otrzymują faktury ustrukturyzowane. Dla podatnika oznacza to zmianę procesu wystawiania i odbierania dokumentów. Po wystawieniu faktury, Krajowy System e-Faktur automatycznie przydzieli dokumentowi numer identyfikacyjny. Taka faktura będzie możliwa do pobrania przez kontrahenta. Do wystawienia i otrzymania faktury przedsiębiorca może wykorzystać bezpłatne narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów lub programy komercyjne.

Jak zacząć korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur?

By zacząć korzystać z KSeF, należy wykonać kilka kroków. Umożliwi je kwalifikowana pieczęć elektroniczna ECQSS od nas. Daje ona szereg możliwości użytkownikom Krajowego Systemu e-Faktur: założenie profilu w Aplikacji Podatnika i uwierzytelnienie go, wystawianie i odbieranie faktur, a także nadawanie uprawnień podmiotom lub osobom do wystawiania lub odbierania faktur w KSeF w imieniu firmy. Pieczęć identyfikuje cyfrową tożsamość i gwarantuje identyfikację podmiotu, który jest autorem dokumentu. Korzystają z niej zwykle organizacje posiadające osobowość prawną np. spółki lub instytucje publiczne.

Uniwersalność pieczęci elektronicznej

W pieczęci znajdują się jedynie dane podmiotu, a nie dane osobowe, jak w przypadku podpisu. Oznacza to, że będąc przypisana do organizacji, nie jest uzależniona od rotacji pracowników, co zwykle wiąże się z koniecznością wymiany podpisów i niepotrzebnymi kosztami. Posiada moc prawną, ale nie można nią zaciągnąć zobowiązania w imieniu firmy.

- Wdrażając w organizacji kwalifikowaną pieczęć elektroniczną można całkowicie zautomatyzować procesy podpisywania dokumentów. W przypadku podpisu użytkownik musi się uwierzytelnić za każdym razem – mówi Łukasz Konikiewicz, CEO EuroCert. – Ponadto pieczęć elektroniczna umożliwia automatyczne rejestrowanie i uwierzytelnienie w KSeF bez potrzeby składania wniosku, jak również nadawanie uprawnień podmiotom lub osobom do wystawiania lub odbierania faktur.

Pieczęć w chmurze bardziej wszechstronna

W erze dynamicznego rozwoju usług w chmurze (model SaaS), również usługa pieczęci kwalifikowanej dostępna jest zdalnie. – ECQSS  (EuroCert Qualified Seal Server) to pieczęć kwalifikowana EuroCert wraz z oprogramowaniem podpisującym w postaci chmurowej.  Rozwiązanie umożliwia masowe, dużo szybsze pieczętowanie dokumentów niż pieczęcią tradycyjną – wyjaśnia Łukasz Konikiewicz. – Z punktu widzenia użytkownika to narzędzie wygodne i nowoczesne. Utrzymanie, rozwój i aktualizacja odbywają się po naszej stronie. Po stronie klienta pozostaje jedynie integracja usługi ECQSS za pomocą API z własnym systemem obiegu dokumentów, tj. z oprogramowaniem EZD, ERP lub innym.

Usługa kwalifikowanej pieczęci ECQSS jest w pełni zgodna z rozporządzeniem eIDAS, dzięki czemu dokumenty nią “przypieczętowane” mają moc prawną na terenie całej Unii Europejskiej, więc także w Niemczech. 

Oprócz pieczęci istnieją również inne możliwości uwierzytelnienia pozwalające na korzystanie z KSeF – Można np. złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o dostęp do korzystania z Aplikacji, można także dokonać tego poprzez token. Pieczęć elektroniczna ECQSS ma jednak tę przewagę, że jest dostępna wraz z bezpłatnym doradztwem odnośnie jej wdrożenia i implementacji na specjalnych warunkach zastrzeżonych wyłącznie dla firm członkowskich AHK Polska.

Korzyści z wdrożenia KSeF

Zdaniem Ministerstwa Finansów, wdrożenie KSeF to kolejny krok ku cyfryzacji i automatyzacji obiegu i księgowania faktur między podatnikami. Dokumenty będą przechowywane i archiwizowane w systemie KSeF przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Wprowadzenie jednego standardu faktury zwiększy szybkość wymiany danych między przedsiębiorcami i usprawni obrót gospodarczy. Wystawiona faktura będzie udostępniona w czasie rzeczywistym, co wpłynie również na automatyzację procesów księgowych.

Rozpoczynając korzystanie z KSeF jeszcze w 2022 roku, przedsiębiorcy mogą liczyć na pewne korzyści. Na przykład firma nie musi składać plików JPK_FA, ponieważ zawarte w nich informacje znajdą się w systemie. Ponadto, wystawianie faktur ustrukturyzowanych uprawnia podatnika do zwrotu VAT w ciągu 40, a nie 60 dni. Przedsiębiorcy nie będą musieli również przechowywać faktur w odrębnych systemach IT. Rozwiązanie gwarantuje też większe bezpieczeństwo dla przedsiębiorcy – faktura będzie przesyłana do kontrahenta natychmiast, dzięki czemu nie będzie on mógł twierdzić, że jej nie otrzymał.

Jeśli interesuje Państwa uzyskanie pieczęci kwalifikowanej ECQSS dla twojej firmy lub instytucji, zapraszamy do kontaktu i cieszymy się na Państwa maile. Pomożemy w wyborze rozwiązania optymalnego pod kątem potrzeb Państwa filii w Polsce oraz odpowiemy na nurtujące pytania.

Zapytaj o ofertę

Dane do kontaktu:

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketing towarów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani / Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora przez okres 2 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający
ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenie sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania oferty i nawiązania współpracy