Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest ogólnopolskim, centralnym systemem teleinformatycznym, platformą służącą do wystawiania, przechowywania, przesyłania i odbierania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych (tzw. e-Faktur). Począwszy od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy wystawiający faktury sprzedaży (KSeF dotyczy obrotu B2B) będą obowiązani do stosowania jednego wzoru dokumentu (w formacie ustrukturyzowanym przewidzianym w schema 2.0). Tym samym ilość różnych wzorów dokumentów, jakie funkcjonują obecnie w obrocie gospodarczym, zostanie istotnie zmniejszona. Przedsiębiorcy nie będą już bowiem wystawiać faktur sprzedażowych zgodnie z własnymi wzorami przewidzianymi w systemach księgowych, systemach do fakturowania, poprzez różne portale komercyjne, czy manualnie.

Wprowadzenie KseF jest kolejnym krokiem ustawodawcy w zakresie digitalizacji polskiego systemu podatkowego (m.in. po Jednolitym Pliku Kontrolnym JPK_VAT, Jednolitych Plikach Kontrolnych na żądanie, aktualnie obowiązującym Jednolitym Pliku Kontrolnym JPK_V7M, JPK_7K, Systemie Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej STIR, split payment, tzw. białej liście, kasach online, czy coraz częściej w praktyce prowadzonych kontrolach podatkowych i komunikowaniu się organów podatkowych z podatnikami elektronicznie, mailem, poprzez e-PuaP, czy też e-Urząd Skarbowy), które ma przyczynić się do redukcji luki podatkowej VAT, zwiększyć wpływy do budżetu państwa, ograniczyć szarą strefę i uszczelnić system podatkowy.

Warto dodać, że Polska, na tle innych państw, jest relatywnie mocno zdigitalizowana, a prace nad wdrożeniem KSeF w porównaniu z innymi krajami członkowskimi zaawansowane. System e-fakturowania został już wdrożony we Włoszech, gdzie funkcjonuje od 2020 r., a kolejne kraje planują lub wdrażają rozwiązania.

Kto i od kiedy będzie zobowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur zostanie wprowadzony od 1 lipca 2024 roku.

Dotyczyć będzie podatników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, którzy są zobowiązani do wystawiania faktur VAT zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Innymi słowy, zarówno polscy, jak i zagraniczni podatnicy, mający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, będą zobowiązani do korzystania z KSeF. Obowiązek ten nie dotyczy natomiast podmiotów zagranicznych zarejestrowanych w Polsce dla celów podatku VAT, ale nie posiadających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z aktualną strukturą faktury B2C nie będą objęte KSeF.

Od 1 stycznia 2025 roku KSeF będzie obowiązkowy dla kolejnych grup, w tym podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT, podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących.

Najważniejsze funkcjonalności KSeF

KSeF umożliwia przedsiębiorcom wystawianie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych w formacie XML. Każda faktura, po przesłaniu jej do systemu i sprawdzeniu prawidłowości danych co do zgodności struktury pliku XML ze wzorem logicznym e-Faktury, ma nadany unikalny numer identyfikacyjny KSeF składający się z 35 znaków. Wystawca otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru. Odbiorca faktury uzyskuje dostęp do niej poprzez uwierzytelnienie się w KSeF lub podanie określonych danych dotyczących faktury.

Faktury wystawione poza KSeF nie będą traktowane jako e-Faktury.

Faktury przechowywane będą w KSeF przez 10 lat – licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Podatnicy korzystający z KSeF nie muszą archiwizować faktur samodzielnie na własny koszt. Samodzielnego przechowywania wymagają natomiast inne dokumenty, takie jak np. dotyczące importu towarów, transportowe potwierdzające możliwość zastosowania stawki VAT w wysokości 0%, dokumentujące WNT.

KSeF – korzyści wprowadzenia

Wprowadzenie ujednoliconego standardu e-Faktur oraz obrotu nimi uprości i przyspieszy kontrole podatkowe oraz pozwoli efektywnie wykrywać wszelkie nieprawidłowości, co z kolei przysłuży się do uszczelnienia systemu podatkowego.

Dodatkowo przedsiębiorcy zyskają liczne korzyści, np.:

  • przyśpieszony termin na zwrot podatku VAT (40 dni zamiast 60, po spełnieniu dodatkowych warunków),
  • brak wymogu gromadzenia dokumentacji dotyczącej faktur korygujących celem ich prawidłowego ujęcia dla celów podatkowych,
  • brak konieczności wystawiania duplikatów faktur – nie ma możliwości zniszczenia lub zgubienia faktury wystawionej przez KSeF, wszystkie faktury będą przechowywane w systemie z możliwością ponownego wglądu,
  • brak obowiązku generowania i przesyłania na żądanie organów podatkowych pliku JPK_FA – dotyczy zakresu obejmującego faktury ustrukturyzowane,
  • pewność, że faktura zawsze dotrze do odbiorcy – nadanie unikalnego numeru KSeF danej fakturze jest równoznaczne z jej otrzymaniem przez nabywcę,
  • zwolnienie z obowiązku archiwizacji faktur – tę odpowiedzialność przejmuje KSeF.

KSeF – jak efektywnie przygotować się do zmiany

Krajowy System e-Faktur to narzędzie elektroniczne, które z jednej strony otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwości w obszarze wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych, z drugiej jest procesem wielowątkowym, skomplikowanym oraz czasochłonnym, który wiąże się z wieloma wyzwaniami. Do najważniejszych z nich należą między innymi: :

  • w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i ilości generowanych dokumentów konieczność integracji systemu księgowego z KSeF, praca ze specjalną nakładką lub bezpośrednie logowanie na platformie KSeF – wprowadzenie optymalnych rozwiązań technicznych pozwalających na wysyłkę i pobór danych oraz konwertowanie plików w odpowiednim formacie,
  • zmiana procesów zakupu i sprzedaży zarówno w księgowości, jak i w innych działach (sprzedaży, logistyki, zakupu, magazynu) – generowanie dokumentów zgodnie ze strukturą, raportowanie według nowego schematu, dostosowanie umów, procedur wewnętrznych, procesów, regulaminów, zagwarantowanie możliwości akceptacji co do dokumentów zakupu (np. wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów), ujęcie w księgach numeru KSeF,
  • zarządzanie procesem wysyłki i odbioru faktury – dostosowanie procesu w zależności od odbiorcy faktury – podmiot zagraniczny, czy konieczności przesłania załączników do faktury, oraz z uwzględnieniem awarii i pracy w trybie offline, stworzenie procedur.

Dlatego warto wcześniej przygotować się do nadchodzących zmian, aby uniknąć potencjalnych błędów i trudności. Należy pamiętać, że po 1 lipca 2024 r. nie będzie możliwości wystawiania faktur w innym formacie aniżeli e-Faktura (wyjątek: awaria systemu). Eksperci Rödl & Partner – doradcy podatkowi i wykwalifikowani księgowi, chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące KSeF i wesprą Twoją firmę w procesie wdrożeniowym.