PeopleImages
Szkolenia & Warsztaty
Szkolenie: Komunikacja między polskim a niemieckim działem księgowości i controllingu – różnice i podobieństwa w systemach rachunkowości
Język spotkania
polski
Firmy członkowskie 690 PLN netto
Firmy nieczłonkowskie 950 PLN netto
Początek wydarzenia
28.09.2022 · 10:00
Koniec wydarzenia
28.09.2022 · 17:00
Partner szkolenia

SZKOLENIE MERYTORYCZNO-JĘZYKOWE

 

Dlaczego warto?

Przedsiębiorstwa posiadające spółki zależne lub oddziały w  innym państwie są konfrontowane z potrzebą pozyskania danych finansowych z kraju inwestycji na potrzeby raportowania w kraju macierzystym. Wymaga to komunikacji między działami księgowości oraz controllingu w obu krajach, w tym przypadku w Polsce i w Niemczech.

Na tej linii pojawiają się wciąż problemy, mające swoje przyczyny w dwóch źródłach: po pierwsze w nieporozumieniach na tle językowym, gdyż osoby pracujące w tych działach po stronie niemieckiej rzadko posługują się językiem polskim, a z kolei Polakom nawet przy dobrej znajomości języka niemieckiego brakuje niekiedy znajomości właściwych pojęć z zakresu rachunkowości i podatków.

Drugim źródłem są różnice merytoryczne w aparacie pojęciowym (przykładowo, podział na umów leasingu na leasing finansowy i operacyjny został inaczej ukształtowany przez ustawodawcę niemieckiego, a inaczej przez polskiego, odmiennie w prawie podatkowym aniżeli w przepisach dotyczących rachunkowości). Może to powodować, że ujęcie danego zdarzenia w określonej pozycji bilansowej i związane z tym zapisy w księgach będą prawidłowe z punktu widzenia przepisów jednego kraju, ale ich nieświadome bezkrytyczne przejęcie do celów sprawozdawczości finansowej czy podatkowej w drugim kraju doprowadzi tam do ich błędnego ujęcia.

 

Program

1. Polskie i niemieckie zasady rachunkowości – porównanie ze szczególnym wskazaniem na różnice

2. Części składowe niemieckiego sprawozdania finansowego jednostki

3. Struktura i poszczególne pozycje niemieckiego bilansu, rachunek zysków i strat, porównanie z polskimi odpowiednikami – kwestie językowe oraz merytoryczne

a) majątek trwały (wartości niematerialne, majątek rzeczowy, majątek finansowy)

- zasady wyceny składników majątkowych
- metody amortyzacji
- aktualizacja wartości

b) majątek obrotowy (zapasy, należności, papiery wartościowe)

- zasady wyceny składników majątkowych
- aktualizacja wartości

c) rozliczenia międzyokresowe

- zasady tworzenia
- rozgraniczenie między rozliczeniami między-okresowymi a rezerwami/zobowiązaniami

d) kapitały własne

- ustrukturyzowanie pozycji kapitału własnego w bilansach obu  krajów
- nieekwiwalentość pojęć Kapitalrücklage i Gewinnrücklage w stosunku do pojęć kapitał rezerwowy i zapasowy

e) rezerwy i zobowiązania

- odmienna typologia rezerw w obu krajach
- kazus rezerw na grożące straty z transakcji

f) struktura przychodów i kosztów

- moment wykazywania przychodu i kosztu
- wykazywanie zysków z kontraktów długoterminowych
- ujmowanie umów leasingowych

4. Plany kont

a) porównanie niemieckiego planu kont SKR 04 z planami kont popularnymi w Polsce
b) przyporządkowanie poszczególnych kont polskich do ich niemieckich ekwiwalentów

 

Trener

Marcin Grześkowiak jest polskim doradcą podatkowym (nr wpisu 11419), absolwentem ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent na katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał, pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego. Jest współautorem polskich i niemieckich książek oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego.

DATEV.pl jest wiodącym dostawcą rozwiązań informatycznych głównie dla firm międzynarodowych (rozwiązania dla spółek polsko-niemieckich), biur rachunkowych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych. Ponad 14 lat doświadczenia w sprzedaży i wdrożeniach systemów IT, na rynku polskim i 50 lat na rynkach europejskich pozwoliło firmie na wypracowanie oferty dostosowanej do indywidualnych potrzeb biznesowych. Dla swoich klientów są nie tylko dostawcą oprogramowania, ale przede wszystkim partnerem.  Od początku swojego działania na rynku polskim współpracują ściśle ze środowiskiem zawodowym biegłych rewidentów czy doradców podatkowych. Dlatego dostarczane przez nich rozwiązania doskonale spełniają oczekiwania tych grup zawodowych. W swojej współpracy ze spółkami międzynarodowymi działającymi na rynkach polskim i niemieckim podstawą jest ich szerokie doświadczenie w doborze i wdrażaniu oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem na obu tych rynkach.

Joanna Wierzbicka-Grajek

Joanna Wierzbicka-Grajek

Manager

Formularz zgłoszenia

Program szkolenia