Koronawirus – aktualne informacje 12/2020

Pandemia koronawirusa wywiera ogromny wpływ na życie polityczne i gospodarcze. Gwałtowny wzrost zakażeń w Niemczech i wprowadzone w związku z tym działania, takie jak obowiązujący od listopada lockdown pogarszają sytuację gospodarczą wielu przedsiębiorstw.

Rząd Federalny przyjął kompleksowy pakiet stymulacyjny i przyszłościowy, którego celem jest ustabilizowanie gospodarki niemieckiej w kontekście skutków pandemii i szybkie przywrócenie koniunktury. W konsekwencji zaostrzenia działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii następuje także stałe rozszerzanie i przedłużanie środków stabilizujących gospodarkę.

Dlatego chcielibyśmy Państwa poinformować o aktualnych i wybranych środkach mających na celu stabilizację gospodarki. O wszystkie środki przedstawione w niniejszym biuletynie informacyjnym można od zaraz składać wnioski lub z nich skorzystać.

 

Zarys

1. Wsparcie pomostowe II dla małych i średnich przedsiębiorstw

Termin składania wniosków do dnia 31.01.2021

 

2. Wsparcie listopadowe

Termin składania wniosków do dnia 31.01.2021

 

3. Szybki kredyt z Niemieckiego Banku Rozwoju KfW

Termin składania wniosków do dnia 31.12.2020

Przedłużenie do dnia 30.06.2021 z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez UE

 

4. Zwolnienie z podatków przy podwyższeniu wynagrodzenia z tytułu skróconego czasu pracy

Wypłata do dnia 31.12.2020

 

5. Nieopodatkowane wsparcie dla pracowników do dnia 31.12.2020

 

6. Odroczenie podatków

Termin składania wniosków do dnia 31.12.2020

 

7. Dostosowanie zaliczek na poczet roku 2020 i 2019

Termin składania wniosków do dnia 31.03.2021

 

Wsparcie pomostowe II

Dla małych i średnich przedsiębiorstw

Od końca października przedsiębiorstwa, których obrót szczególnie mocno zmniejszył się z powodu wprowadzonych przez państwo działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii , mogą składać wnioski o kolejne wsparcie pomostowe. Etap I wsparcia pomostowego obejmował miesiące od czerwca do sierpnia 2020. Podjęto decyzję o przedłużeniu wsparcia pomostowego na miesiące od września do grudnia 2020, czyli o tak zwanym wsparciu pomostowym II.

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka kluczowych informacji.

Do kiedy można składać wnioski?

Wniosek można złożyć tylko jeden raz.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2021.

Kto otrzyma wsparcie pomostowe II?

Zasadniczo wnioski mogą składać wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości (z wyjątkiem przedsiębiorstw wyraźnie wymienionych w kryteriach wykluczenia), osoby samozatrudnione i osoby wykonujące wolny zawód jako podstawową działalność we wszystkich branżach, które spełniają przynajmniej jedno z następujących dwóch kryteriów:

 • zmniejszenie obrotów co najmniej o 50 procent w dwóch następujących po sobie miesiącach w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 w porównaniu do odpowiednich miesięcy roku ubiegłego lub
 • zmniejszenie obrotów średnio co najmniej o 30 procent w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 w porównaniu do roku ubiegłego.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że w przypadku przedsiębiorstw powiązanych w znaczeniu definicji UE obowiązują zasady specjalne.

Przedsiębiorstwa powiązane to przykładowo kilka przedsiębiorstw córek i ich spółka nadrzędna; w tym przypadku wniosek o wsparcie pomostowe może złożyć tylko jedno z przedsiębiorstw powiązanych dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych. Także kilka przedsiębiorstw, które należą do tej samej osoby fizycznej, są przedsiębiorstwami powiązanymi, o ile całkowicie lub częściowo prowadzą działalność na tym samym rynku lub na rynkach pokrewnych.

Przedsiębiorstwa, które jednoznacznie nie kwalifikują się do złożenia wniosku

Następujące przedsiębiorstwa jednoznacznie nie kwalifikują się do złożenia wniosku (kryteria wykluczenia):

 • przedsiębiorstwa, które nie są zgłoszone w niemieckim urzędzie skarbowym,
 • przedsiębiorstwa, które nie posiadają zakładu w Niemczech lub siedziby w Niemczech,
 • przedsiębiorstwa, które już w dniu 31.12.2019 znajdowały się w trudnej sytuacji gospodarczej (definicja UE) i nie przezwyciężyły tego statusu w późniejszym okresie;
 • przedsiębiorstwa, które zostały utworzone dopiero po 31.10.2019,
 • przedsiębiorstwa publiczne,
 • przedsiębiorstwa (łącznie z przedsiębiorstwami powiązanymi), które spełniają kryteria wielkości umożliwiające dostęp do Funduszu Stabilizacji Gospodarczej,
 • przedsiębiorstwa z obrotem rocznym wynoszącym minimum 750 milionów Euro i
 • osoby wykonujące wolny zawód i osoby samozatrudnione w ramach ubocznej działalności

Kryteria wykluczenia zostały trochę złagodzone, tak jak to miało miejsce we wsparciu pomostowym I w punkcie „przedsiębiorstwa, które już w dniu 31.12.2019 znajdowały się w trudnej sytuacji gospodarczej (definicja UE)”.

W przypadku małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 50 pracowników i o rocznym obrocie i/lub rocznej sumie bilansowej poniżej 10 milionów Euro wykluczenie obowiązuje tylko wtedy, gdy są one przedmiotem postępowania upadłościowego na podstawie prawa krajowego lub gdy otrzymały już  pomoc finansową na ratowanie lub restrukturyzację.

W tym dostosowaniu na uwagę zasługuje fakt, że przykładowo przedsiębiorstwa wykazujące w bilansie handlowym stratę, która nie jest pokryta przez kapitał własny, posiadające jednak skuteczne odstąpienie pierwszeństwa praw pozwalające na uniknięcie niewypłacalności lub podobne porozumienie w odpowiedniej wysokości, powinny mieć teraz prawo wystąpienia z wnioskiem o wsparcie.

Jaka jest kwota wsparcia?

Wniosek o drugi etap wsparcia pomostowego z powodu koronawirusa można złożyć maksymalnie na okres czterech miesięcy (wrzesień, październik, listopad i grudzień 2020). Wysokość wsparcia oblicza się na podstawie spodziewanego spadku obrotów w miesiącach podlegających wsparciu, a więc we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2020 w porównaniu do odpowiednich miesięcy roku ubiegłego.

Wsparcie pomostowe II zwraca udział w wysokości:

90 procent kwalifikowalnych kosztów stałych przy spadku obrotów > 70 procent

60 procent kwalifikowalnych kosztów stałych przy spadku obrotów ≥ 50 procent i ≤ 70 procent

40 procent kwalifikowalnych kosztów stałych przy spadku obrotów ≥ 30 procent i < 50 procent

w miesiącu wsparcia w porównaniu do miesiąca roku ubiegłego.  

W przypadku przedsiębiorstw, które zostały utworzone między 1 września 2019 a 31 października 2019 do porównania należy przyjąć listopad 2019 do lutego 2020.  

Obliczeń dokonuje się tutaj zawsze dla każdego miesiąca oddzielnie. Jeżeli spadek obrotów w miesięcy wsparcia jest niższy niż 30 procent w porównaniu z miesiącem porównawczym, wówczas wsparcie pomostowe II za dany miesiąc wsparcia nie przysługuje.  

Jaka jest maksymalna kwota wsparcia?

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 50.000 Euro na miesiąc wzgl. maksymalnie 200.000 Euro za cztery miesiące.

Nie stosuje się górnego pułapu finansowania, które miało zastosowanie do wsparcia pomostowego I.

Jakie koszty są kwalifikowalne?

Regulacje dotyczące kwalifikowalnych kosztów są długie, dlatego zalecamy sprawdzenie ich na oficjalnej stronie w sekcji FAQ w punkcie 2.4. pod: www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQs/faq-liste-02.html

Wnioskodawca sam ponosi koszty osób trzecich, które przygotowują wniosek, a mianowicie za złożenie wniosku i późniejsze rozliczenie końcowe. Jednak przy składaniu wniosku o wsparcie pomostowe mogą Państwo wystąpić o ich procentowy zwrot, tak jak w przypadku innych kosztów stałych.

Na co należy zwrócić uwagę podczas składania wniosku?

Wniosek musi w imieniu wnioskodawcy obowiązkowo złożyć osoba trzecia w myśl § 3 ustawy o doradztwie podatkowym (doradca podatkowy, biegły rewident lub zaprzysiężony audytor). Nie ma możliwości złożenia wniosku bez włączenia do tego osoby trzeciej.

Na podstawie danych podanych we wniosku następuje wypłata wsparcia pomostowego.

Decyzja będzie podana do wiadomości osobie trzeciej na portalu do składania wniosków. Następnie również ta osoba trzecia najpóźniej do 31 grudnia 2021 sporządzi końcowe rozliczenie faktycznego spadku obrotów i powstałych kosztów stałych.

Ewentualnie nadpłacone kwoty wsparcia trzeba będzie zwrócić. Możliwe jest uzyskanie dodatkowej płatności w przypadku zbyt niskiej kwoty wypłaconego wsparcia pomostowego II.

Wnioski o wsparcie pomostowe II można składać od zaraz.

Osoby do kontaktu z Państwem:

Katarzyna Skrentny, Steuerberaterin
katarzyna.skrentny@ecotaxes.de
+49 30 25762449

 

Marcin Latarski, Diplom Finanzwirt, Steuerberater
marcin.latarski@ecotaxes.de
+49 30 25762430

                     

Wsparcie listopadowe

Na podstawie decyzji rządu federalnego i krajów związkowych z dnia 28 października 2020 dużo przedsiębiorstw, zakładów, osób samozatrudnionych, stowarzyszeń i instytucji, które bezpośrednio lub pośrednio zostały dotknięte zarządzonym zamknięciem, musiało zawiesić działalność. Rząd federalny wspiera wszystkich poszkodowanych w wyniku tego zamknięcia za pomocą tak zwanego wsparcia listopadowego. Poniżej przekazujemy Państwu kilka ważnych informacji kluczowych.


Do kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć tylko jeden raz.

Termin złożenia wniosku upływa 31 stycznia 2021.

Kto może złożyć wniosek?

Bezpośrednio poszkodowani

Wszystkie, także publiczne przedsiębiorstwa, zakłady, osoby samozatrudnione, stowarzyszenia i instytucje. które na podstawie decyzji z dnia 28 października 2020 musiały zawiesić swoją działalność.

Pośrednio poszkodowani

Wszystkie przedsiębiorcy, którzy w sposób udokumentowany i regularny uzyskują co najmniej 80% przychodów od firm bezpośrednio poszkodowanych.

Pośrednio poszkodowane przez podmioty trzecie przedsiębiorstwa, które w sposób udokumentowany i regularny uzyskują co najmniej 80% przychodów w wyniku dostaw i usług na zlecenie firm bezpośrednio poszkodowanych za pośrednictwem podmiotów trzecich, na przykład organizatorzy imprez.

Przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli ponad 80% całkowitego obrotu całej grupy w roku 2019 przypada na gospodarcze działania wzgl. przedsiębiorstwa wzajemnie powiązane, które są uznawane za poszkodowane w sposób bezpośredni, pośredni lub przez podmioty trzecie lub za „zakład mieszany”.

Przedsiębiorstwa, które jednoznacznie nie są uprawnione do złożenia wniosku.

Niezależnie od tego następujące przedsiębiorstwa jednoznacznie nie są uprawnione do złożenia wniosku:

 • przedsiębiorstwa, które nie są zgłoszone w niemieckim urzędzie skarbowym,
 • przedsiębiorstwa, które nie posiadają zakładu w Niemczech lub siedziby w Niemczech,
 • przedsiębiorstwa, które już w dniu 31.12.2019 znajdowały się w trudnej sytuacji gospodarczej (definicja UE) i nie przezwyciężyły tego statusu w późniejszym okresie;
 • przedsiębiorstwa, które zostały utworzone dopiero po 30 września 2019,
 • przedsiębiorstwa, które na stałe zawiesiły swoją działalność przed 31 października 2020
 • osoby wykonujące wolny zawód i osoby samozatrudnione w ramach ubocznej działalności

Wykluczenie „przedsiębiorstw, które już w dniu 31.12.2019 znajdowały się w trudnej sytuacji gospodarczej (definicja UE)“ dotyczy małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 50 pracowników i o rocznym obrocie i/lub rocznej sumie bilansowej poniżej 10 milionów Euro tylko wtedy, gdy są one przedmiotem postępowania upadłościowego na podstawie prawa krajowego lub gdy otrzymały już pomoc finansową na ratowanie lub restrukturyzację.

Jaka jest kwota wsparcia listopadowego?

Wsparcie listopadowe będzie wypłacane w formie jednorazowego ryczałtu kosztów. Wysokość wsparcia listopadowego wynosi 75 procent obrotu uzyskanego w porównywanym okresie roku 2019 i będzie obliczane procentowo za każdy dzień w listopadzie 2020, w którym przedsiębiorstwo w wyniku spowodowanego przez koronawirusa lockdownu zostało faktycznie poszkodowane  w sposób bezpośredni, pośredni lub przez podmioty trzecie.

W przypadku przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych, które rozpoczęły swoją działalność gospodarczą po 31 października 2019, jako porównywalny obrót można wybrać miesięczny obrót uzyskany w październiku 2020 lub średni obrót miesięczny od momentu powstania.

W przypadku osób samozatrudnionych jako porównywalny obrót alternatywnie można przyjąć średni obrót miesięczny w roku 2019.

Od końca listopada dla podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku będą przyznawane płatności zaliczkowe do kwoty 10.000,00 € na podstawie wniosku o wsparcie listopadowe, w przypadku osób samozatrudnionych, które składają wniosek w imieniu własnym do kwoty 5.000 €.

Czy inna pomoc przyznana z powodu koronawirusa będzie zaliczona na poczet wsparcia listopadowego?

Tak, należy uwzględnić inne świadczenia wypłacone za okres wsparcia udzielonego w listopadzie 2020. Dotyczy to przede wszystkim świadczeń takich jak wsparcie pomostowe II lub wynagrodzenie z tytułu skróconego czasu pracy.

Na co należy zwrócić uwagę w procesie składania wniosku?

Wniosek, podobnie jak w przypadku wsparcia pomostowego I i II  musi w imieniu wnioskodawcy obowiązkowo złożyć osoba trzecia w myśl § 3 ustawy o doradztwie podatkowym (doradca podatkowy, biegły rewident lub zaprzysiężony audytor). Nie ma możliwości złożenia wniosku bez włączenia do tego osoby trzeciej.

Wyjątek stanowią osoby samozatrudnione, które przy zachowaniu odpowiednich wymogów identyfikacyjnych mogą bezpośrednio składać wnioski maksymalnie do kwoty wsparcia wynoszącej 5.000 Euro, jeżeli dotychczas nie złożyły wniosku o wsparcie pomostowe I lub II.

„Z uwagi na dynamiczny wzrost zakażeń i nadaj trwającą napiętą sytuację gospodarczą spowodowaną pandemią koronawirusa rząd federalny przedłuża do 30.06.2021 specjalny program KfW (Niemieckiego Banku Rozwoju), obejmujący szybki kredyt z KfW, aby nadal zapewnić przedsiębiorstwom skuteczną płynność finansową. Zaraz po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską przedłużenia dotychczasowych podstaw prawnych dotyczących wsparcia, będzie można przyznać stosowną pomoc także w roku 2021.“

Wniosek o szybki kredyt z KfW można składać do 31.12.2020. Jednak Niemiecki Bank Rozwoju KfW poinformował w komunikacie prasowym w dniu 06.11.2020, że program specjalny KfW ma być przedłużony do 30.06.2021.

 

Program specjalny z KfW

Szybki kredyt KfW

W związku z pandemią koronawirusa Niemiecki Bank Rozwoju (KfW) opracował specjalny program mający na celu zachowanie płynności finansowej przez przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem. Dla małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie atrakcyjną możliwością utrzymania płynności okazał się szybki kredyt w KfW oferujący 100 procentowe przejęcie ryzyka przez KfW. Szybki kredyt w KfW mogą teraz otrzymać także mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych informacji kluczowych dotyczących szybkiego kredytu w KfW.

Wsparcie obejmuje:

 • nabycie maszyn i wyposażenia (inwestycje)
 • wszystkie bieżące koszty, takie jak czynsz, pensje lub magazyn towarów (środki operacyjne)

Wsparcie nie jest możliwe:

 • jeżeli istniejące kredyty miałyby zostać przedłużone lub zlikwidowane
 • jeżeli dla zakończonej inwestycji miałoby nastąpić dodatkowe finasowanie, finansowanie inwestycji kontynuacyjnej lub prolongata

Wniosek mogą składać wszystkie przedsiębiorstwa, które są na rynku przynajmniej od stycznia 2019. Jednak wsparcie nie wchodzi w rachubę

 • dla przedsiębiorstw, które w dniu 31.12.2019 znajdowały się w trudnej sytuacji (definicja UE), a więc przed rozpoczęciem się kryzysu spowodowanego koronawirusem.
 • jeżeli podczas okresu spłaty kredytu wypłacono zysk lub dywidendę.
 • dla przedsiębiorstw wytwarzających produkty rolnicze lub zajmujące się rybołówstwem. 

100 % przejęcie ryzyka przez KfW. Bank przedsiębiorstwa nie przeprowadza badania ryzyka.

Maks. kwota kredytu wynosi: do 25 % obrotu rocznego w roku 2019 dla każdej grupy przedsiębiorstw

 • Maksymalnie 300.000 Euro dla każdej grupy przedsiębiorstw zatrudniających do łącznie 10 pracowników w przedsiębiorstwie składającym wniosek.
 • Maksymalnie 500.000 Euro dla każdej grupy przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 10 do łącznie 50 pracowników w przedsiębiorstwie składającym wniosek.
 • Maksymalnie 800.000 Euro dla każdej grupy przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 50 pracowników w przedsiębiorstwie składającym wniosek

Okres spłaty do 10 lat, 2 lata wynosi okres zawieszenia spłaty.

 

Warunek:

W latach 2017 do 2019 lub w roku 2019 przedsiębiorstwo generowało zysk. Jednocześnie wynik można skorygować o wypłacone wynagrodzenia członków zarządu, to znaczy można go odpowiednio zwiększyć.

 

Zwolnienie z podatków przy podwyższeniu wynagrodzenia w przypadku skróconego czasu pracy

Wniosek o wynagrodzenie z tytułu skróconego czasu pracy można złożyć w przypadku przestoju spowodowanego na przykład spadkiem liczby zleceń. Warunki przyznania wynagrodzenia z tytułu skróconego czasu pracy sprawdza właściwy Urząd Pracy. Pracownicy otrzymają od Państwa 60 (wzgl. 67) procent ostatniej pensji netto, w przypadku dłuższego okresu pobierania kwota ta zostanie podwyższona do 80 (87) procent.

Jednak wielu pracodawców podwyższa wynagrodzenia za skrócony czas pracy swoich pracowników; niektórzy na podstawie zbiorowego układu pracy, inni dobrowolnie. Należy wspierać tę praktykę. Takie podwyższenia do wysokości 80% wynagrodzenia są zwolnione z podatku a nie tak jak dotychczas podlegającym opodatkowaniu wynagrodzeniem pracowniczym. Już teraz nie trzeba płacić żadnych składek na ubezpieczenie społeczne za podwyższenie do 80 procent wynagrodzenia brutto. 

Ten środek jest przewidziany do 31 grudnia 2020.

 

Nieopodatkowane wsparcie

Obecnie pracodawcy mogą wypłacać swoim pracownikom nieopodatkowane wsparcie finansowe w roku 2020 do kwoty  1.500 Euro lub przyznać je w formie wynagrodzenia rzeczowego.

Warunkiem jest to, aby pomoc i wsparcie było świadczone dodatkowo do należnego wynagrodzenia.

 

Odroczenie podatków

Jeżeli z powodu ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa przedsiębiorstwa nie mogą zapłacić należnych w tym roku podatków, to na wniosek podatki te powinny być na określony czas i zasadniczo odroczone bez oprocentowania.

Odroczenia mają być ograniczone do trzech miesięcy; możliwe są dalsze odroczenia. Z powodu pandemii koronawirusa przedsiębiorstwa mogą złożyć wniosek do swojego urzędu skarbowego w ramach uproszczonego postępowania jeszcze do 31 grudnia 2020 i na tej podstawie odroczenie może być przyznane do dnia 31.03.2021.

 

Dostosowanie zaliczek na poczet roku 2020 i 2019

Także z powodu pandemii koronawirusa zaliczki na  poczet roku 2020 mogą być obniżone do zera €.

Jeżeli zaliczki na poczet roku 2020 obniżono do zera €, to na wniosek można dodatkowo obniżyć zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych za rok 2019 na podstawie ryczałtowo ustalonej straty do przeniesienia na poprzednie lata. W przypadku dokonanych już płatności można wystąpić o zwrot w odpowiedniej wysokości.

Urzędy skarbowe mogą dostosować zaliczki za rok 2019 najpóźniej do 31 marca 2021. Ryczałtowo ustalona strata do przeniesienia na poprzednie lata z roku 2020 może być uwzględniona także w ramach wymierzania podatku za rok 2019.  

Żródła:

www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de und Bundessteuerberaterkammer +49 30 25 76 24 30
FAQ Überbrückungshilfen Phase II (Stand: 20. Oktober 2020)

www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de

www.kfw.de

www.bmwi.de