Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza

Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza została wręczona po raz pierwszy w 2020 roku z okazji 25-lecia AHK Polska.

Do konkursu zapraszamy firmy, które działają w szeroko pojętym polsko-niemieckim obrocie gospodarczym i na tym polu:

  • osiągnęły szczególny sukces (np. spektakularny wzrost sprzedaży, ugruntowany wzrost świadomości marki, inne)
  • opracowały lub wdrożyły innowację (np. w ramach projektów B+R)
  • dały szczególny impuls rozwojowy – w skali regionu lub kraju - (utworzenie nowych miejsc pracy, poprawa warunków życia lokalnej społeczności, inne).

Prosimy przede wszystkim o wskazanie polsko-niemieckiego aspektu w Państwa zgłoszeniu, ponieważ ma to decydujący wpływ na wybór.

Harmonogram konkursu

Tegoroczna edycja konkursu podobnie jak poprzednie będzie składać się z 3 etapów.
Do dnia 30 czerwca przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu. Następnie jury wyłoni 5 finalistów. Kolejny etap to głosowanie internautów. Wyniki głosowania online to część punktacji końcowej. Finaliści zaprezentują się podczas październikowej gali (17.10.2023), gdzie ogłoszony zostanie zwycięzca.

 

Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza

Zgłoszenie
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
− podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji umowy o uczestnictwo w konferencji, w spotkaniu lub w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
− realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty pośredniczące w organizacji lub współorganizujące wydarzenie lub szkolenie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zakończenia się wydarzenia albo przez okres 10 lat od momentu zakończenia szkolenia lub w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w wydarzeniu lub szkoleniu.