Wiadomości gospodarcze
Ankieta koniunkturalna
Informacje prasowe

Lepsze nastroje wśród przedsiębiorców – wyniki ankiety koniunkturalnej 2024

16.04.2024

Przedsiębiorcy patrzą w przyszłość z większym optymizmem niż w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Dotyczy to zarówno perspektyw własnego przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki.

Bardziej pozytywnie oceniane są także decyzje rządu związane z warunkami prowadzenia działalności biznesowej. Polska znalazła się wśród trzech najlepiej ocenianych lokalizacji inwestycyjnych wśród badanych krajów. Członkostwo w Unii Europejskiej nadal uważane jest za kluczowy czynnik sprzyjający inwestycjom zagranicznym w Polsce.

Wyniki ankiety koniunkturalnej „Polska w ocenie inwestorów zagranicznych”, przeprowadzonej na przełomie lutego i marca 2024 roku na zlecenie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) i we współpracy z  IGCC (sieci międzynarodowych izb handlowych działających w Polsce), wskazują, że przedsiębiorcy oceniają kondycję gospodarki i własnej branży znacznie lepiej niż w ubiegłym roku, wielu spodziewa się także poprawy wyników swoich firm.

"Wyniki badania wskazują na ożywienie gospodarki po przedłużającej się fazie osłabienia koniunkturalnego obserwowanego w całej Europie i są wyrazem pozytywnych nastrojów biznesu odnośnie rozwoju sytuacji gospodarczej w nadchodzących miesiącach" - komentuje dr Lars Gutheil, Dyrektor Zarządzający Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).

Przedsiębiorcy ocenili stan gospodarki zdecydowanie lepiej niż w ubiegłym roku. Ponad 87 proc. uczestników badania oceniło stan gospodarki jako dobry lub satysfakcjonujący, co stanowi wzrost o ponad 20 p.p. w stosunku do wyników ubiegłorocznych. Znacznie mniej przedsiębiorców ocenia natomiast stan gospodarki jako zły: w 2024 roku uważało tak 12,8 proc. uczestników badania, natomiast w 2023 roku aż 33,6 proc.

Środowisko przedsiębiorców patrzy też z nadzieją na działania nowego rządu w kluczowych obszarach, udzielając mu kredytu zaufania. Ponad 87 proc. ocenia pozytywnie lub neutralnie działania rządu w odniesieniu do warunków ogólnych dla inwestorów, a ponad 73 proc. tak samo sądzi o aktywności rządu dotyczącej wsparcia przedsiębiorstw w związku z transformacją energetyczną. "Deklarowana przez nowy rząd otwartość na dialog z przedsiębiorcami i pierwsze decyzje nowej administracji zostały z zadowoleniem przyjęte przez środowisko biznesowe." – podkreśla Gutheil.

Ankietowani przedsiębiorcy wskazywali także na poprawiającą się sytuację swoich branż. Blisko jedna trzecia respondentów oceniała tę sytuację jako dobrą (wzrost o niemal 10 p.p. w stosunku do ubiegłego roku), zaś nieco mniej jako satysfakcjonującą. W porównaniu z poprzednim rokiem jedynie nieznacznie spadł odsetek respondentów oceniający sytuację branży jako złą (20,1 proc. wskazań). Prawie jedna czwarta oczekuje natomiast poprawy kondycji branży w roku bieżącym.

Dobrze oceniana kondycja branż znajduje także odbicie w ocenie perspektyw firm. Ponad połowa przedsiębiorców ocenia sytuację biznesową swojej firmy jako dobrą (wzrost o ponad 6 p.p.), co czwarty zakłada, że sytuacja w najbliższych miesiącach będzie się poprawiać. Ponad 80 proc. przedsiębiorców spodziewa się, że obroty wzrosną lub pozostaną na tym samym poziomie. Lepiej niż w ubiegłym roku oceniane są także perspektywy dotyczące eksportu: ponad 70 proc. firm spodziewa się utrzymania przychodów z eksportu na dotychczasowym poziomie, a co czwarty respondent spodziewa się ich wzrostu. O ożywieniu świadczy też większa skłonność do inwestycji, 3 na 10 firm zamierza bowiem zwiększyć nakłady na ten cel. W co trzeciej firmie spodziewany jest ponadto wzrost liczby zatrudnionych pracowników. "Zarówno obecna sytuacja makroekonomiczna w Polsce, jak i sytuacja firm są oceniane znacznie bardziej pozytywnie niż w ubiegłym roku, również w odniesieniu do działalności eksportowej. To bardzo pomyślna prognoza dla polsko-niemieckich stosunków handlowych" - podkreśla dr Gutheil.

Wyniki tegorocznej ankiety potwierdzają, że Polska nadal pozostaje na czele najwyżej ocenianych lokalizacji inwestycyjnych wśród badanych krajów. W bieżącym roku znalazła się w pierwszej trójce, po Estonii i Litwie. Ocenie poddane zostało 25 czynników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną kraju, zgrupowanych w pięciu obszarach: Polityka gospodarcza i administracyjna, Podatki, Otoczenie Gospodarcze, Rynek Pracy i Infrastruktura. Warto przy tym podkreślić, że prawie wszyscy respondenci (98,2 proc.) prowadzący biznes w Polsce wybraliby ponownie nasz kraj jako miejsce inwestycji. Niezmiennie od lat największy wpływ na atrakcyjność Polski jako miejsca prowadzenia biznesu wskazywane jest członkostwo w Unii Europejskiej. Wśród kolejnych najważniejszych atutów wymieniana jest także dobra komunikacja, zarówno w postaci jakości sieci i usług komunikacyjnych, jak i transportu i logistyki. Tym samym w tegorocznej ankiecie uznanie znalazły czynniki infrastrukturalne, podczas gdy w ubiegłym roku podkreślano przede wszystkim jakość i dostępność poddostawców oraz pracowników.

Respondenci wskazali też obszary, które wymagają poprawy. „Według przedsiębiorców głównymi wyzwaniami są szybkie wdrożenie transformacji energetycznej, reforma systemu podatkowego i lepsza dostępność pracowników.” – wskazuje L. Gutheil.

Wśród największych wyzwań dla firm wymieniono ponadto czynniki takie jak jakość kształcenia zawodowego, administracja publiczna oraz transparentność zamówień publicznych. Nisko oceniane są także przewidywalność polityki gospodarczej, obciążenia podatkowe oraz koszty pracy, jednak warto podkreślić, że w tym roku odnotowano nieznacznie mniej negatywnych wskazań tych kategorii w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Wyniki ankiety koniunkturalnej znajdą Państwo TUTAJ