Fundusze Unijne dla Nowoczesnej Gospodarki

© monkeybusinessimages

Jak już  wcześniej informowaliśmy, przedstawiciele AHK Polska uczestniczą w pracach Pre-komitetu monitorującego program FENG (Fundusze Unijne dla  Nowoczesnej  Gospodarki).

Za nami już trzy spotkania i w związku z tym chciemy podzielić się najważniejszymi informacjami.

Pierwsze posiedzenie odbyło się pod koniec czerwca. Oprócz ustalenia regulaminu miała miejsce  dyskusja nad kryteriami i metodologią wyboru projektów dla 1. Priorytetu FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”. Ważnym elementem prac było stworzenie definicji „innowacji cyfrowej”.  AHK Polska reprezentowane  przez kierownictwo komisji  Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 odniosło się do tego punktu: kształt definicji oraz kategorie  wydatków, jakie powinny być zawarte w ramach finansowania tego priorytetu FENG.

W dniu 20 lipca br. została przekazana do Komisji Europejskiej (KE) uzgodniona z KE wersja projektu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 2021 – 2027 (FENG).

Główne zmiany w stosunku do wersji przekazanej do KE w marcu wynikały z uwzględnienia wyników formalnych negocjacji programu z KE i dotyczyły obszaru merytorycznego  FENG:

  • uzupełnieniu opisu grup wsparcia Priorytetu 1. FENG o informację, że maksymalnie 25% alokacji tego priorytetu zostanie przeznaczone na wsparcie projektów realizowanych samodzielnie przez duże przedsiębiorstwa;
  • uzupełnieniu opisu działań na rzecz zapewnienia równości, włączenia społecznego i niedyskryminacji, a także opisów działań międzyregionalnych, transgranicznych i transnarodowych w ramach celów szczegółowych realizowanych w FENG;
  • zweryfikowaniu listy wskaźników rezultatu i produktu oraz, w niektórych przypadkach, zmianie ich wartości docelowych. Zmiany dotyczyły również załącznika do programu: Metodologii szacowania wskaźników FENG;
  • uzupełnieniu opisu instrumentu polegającego na współfinansowaniu Centrów testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej Inteligencji (TEF AI) – wskazano, że jego celem jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw w procesie transformacji cyfrowej w obszarze sztucznej inteligencji. Ponadto wskazano, że usługi oferowane przez TEF AI mają w szczególności umożliwić przedsiębiorcom eksperymentowanie, testowanie oraz walidację rozwiązań AI zarówno w środowisku wirtualnym jak i rzeczywistym;

W trakcie  obrad komitetu dowiedzieliśmy się też, co nowego pojawi się na etapie aplikacji – będzie to konieczności wpisania się przez dofinansowane projekty w zasadę  6 R. Ubiegając się o dofinansowanie będzie trzeba to wykazać poprzez opis argumentów, potwierdzających, jak i który element zasady 6R projekt realizuje (deklaracje nie wystarczą).

Komisja Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 zaprasza zainteresowane firmy do udziału w cyklicznych spotkaniach, na których będziemy informowali, co dzieje się z  programem i co ważnego pojawiło się podczas spotkań Pre-Komitetu. Nie tylko będziemy dzielić się informacjami, ale również włączać Państwa w proces opiniowania  i tworzenia rekomendacji, co umożliwia nam bycie uczestnikiem Pre-Komitetu.

Osoby, które zgłoszą udział będą zapraszane bezpośrednio na spotkania informacyjne. Pierwsze spotkanie planujemy we wrześniu.


Spotkania informacyjne - Pre-Komitet Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Dane uczestnika:
Informacje dla uczestników:
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych przez organizatorów, a także na publikację zdjęć i video, wykonanych podczas spotkania.

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
− podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji umowy o uczestnictwo w konferencji/spotkaniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
− realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty pośredniczące w organizacji lub współorganizujące wydarzenie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zakończenia się wydarzenia lub w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.