Polakom żyje się coraz lepiej

  • © iStock.com/webphotographeer

Z opublikowanego z końcem września przez GUS raportu na temat budżetów gospodarstw domowych wynika, że jako dobrą lub raczej dobrą swoją sytuację materialną oceniało w 2018 r. aż 44 proc. z nich. W 2017 odsetek ten wynosił 37,2 proc.
Za złą lub raczej złą swoją sytuację materialną uważało w ubiegłym roku łącznie 8,1 proc. gospodarstw domowych, zaś w 2017 r. było to 11,2 proc.
Najlepiej oceniają swoją sytuację osoby pracujące na własny rachunek. W tej grupie za dobrą lub raczej dobrą uważa ją przeszło 70 proc. badanych.
W grupie rencistów odsetek takich odpowiedzi wynosił zaledwie 18 proc.
Na poprawę subiektywnych ocen sytuacji materialnej Polaków wpływ ma szybki wzrost dochodów, warto zaznaczyć jednak, iż odsetek gospodarstw domowych, które swoją sytuację uważają za dobrą, zwiększa się szybciej, niż dochody.
Średnio w Polsce dochód rozporządzalny na osobę wynosił w 2018 r. 1693 zł. W ujęciu realnym (po korekcie o wpływ zmian cen) zwiększył się o 4,3 proc. wobec 2017 r. Na tle poprzednich lat to wynik dość niski. W 2016 r. dochód na osobę wzrósł o 7 proc., a rok później o 6,3 proc.

Źródło: GUS, Rzeczpospolita, 27.09.2019

Wróć