Digital Academy

Digital Academy

Rejestruję się na wydarzenie:
Warunki
Bezkosztowa rezygnacja wyłącznie pisemnie do dnia 01.03.2023. Po tym terminie obciążymy Państwa pełnymi kosztami uczestnictwa.
Do dn. 02.03.2023 uczestnicy otrzymają mailowe potwierdzenie i link do udziału w szkoleniu. AHK Polska zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany terminu.
Cena szkolenia

zgłoszenie do 17.02.2023

zgłoszenie po 17.02.2023

Polityka prywatności
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, a także na publikację zdjęć i video wykonanych podczas spotkania.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
− podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji umowy o uczestnictwo w konferencji/spotkaniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
− realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty pośredniczące w organizacji lub współorganizujące wydarzenie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zakończenia się wydarzenia lub w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.
Zgłoszenie