kwi 04

Warszawa, Komunikacja między polskim a niemieckim działem księgowości i controllingu

różnice i podobieństwa w systemach rachunkowości - szkolenie merytoryczno-językowe

Prelegent: Marcin Grześkowiak

Partner merytoryczny: DATEV

Przedsiębiorstwa posiadające spółki zależne lub oddziały w innym państwie są konfrontowane z potrzebą pozyskania danych finansowych z kraju inwestycji na potrzeby raportowania w kraju macierzystym (np. w celu sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych). Wymaga to komunikacji między działami księgowości oraz controllingu w obu krajach, w tym przypadku w Polsce i w Niemczech. Na tej linii pojawiają się wciąż problemy, mające swoje przyczyny w dwóch źródłach: po pierwsze w nieporozumieniach na tle językowym, gdyż osoby pracujące w tych działach po stronie niemieckiej rzadko posługują się językiem polskim, a z kolei Polakom nawet przy dobrej znajomości języka niemieckiego brakuje niekiedy znajomości właściwych pojęć z zakresu rachunkowości i podatków.

Drugim źródłem są różnice merytoryczne w aparacie pojęciowym (przykładowo, podział na umów leasingu na leasing finansowy i operacyjny został inaczej ukształtowany przez ustawodawcę niemieckiego, a inaczej przez polskiego, odmiennie w prawie podatkowym aniżeli w przepisach dotyczących rachunkowości). Może to powodować, że ujęcie danego zdarzenia w określonej pozycji bilansowej i związane z tym zapisy w księgach będą prawidłowe z punktu widzenia przepisów jednego kraju, ale ich nieświadome bezkrytyczne przejęcie do celów sprawozdawczości finansowej czy podatkowej w drugim kraju doprowadzi tam do ich błędnego ujęcia.

PROGRAM:

1. Polskie i niemieckie zasady rachunkowości – porównanie ze szczególnym wskazaniem na różnice

2. Części składowe niemieckiego sprawozdania finansowego jednostki

3.Struktura i poszczególne pozycje niemieckiego bilansu, rachunek zysków i strat, porównanie z polskimi odpowiednikami – kwestie językowe oraz merytoryczne
 a) majątek trwały (wartości niematerialne, majątek rzeczowy, majątek finansowy) - zasady wyceny składników majątkowych - metody amortyzacji - aktualizacja wartości
 b) majątek obrotowy (zapasy, należności, papiery wartościowe) - zasady wyceny składników majątkowych - aktualizacja wartości c) rozliczenia międzyokresowe - zasady tworzenia - rozgraniczenie między rozliczeniami między-okresowymi a rezerwami/zobowiązaniami
 c) kapitały własne - ustrukturyzowanie pozycji kapitału własnego w bilansach obu krajów - nieekwiwalentość pojęć Kapitalrücklage i Gewinnrücklage w stosunku do pojęć kapitał rezerwowy i zapasowy
 d) rezerwy i zobowiązania - odmienna typologia rezerw w obu krajach - kazus rezerw na grożące straty z transakcji
 e) struktura przychodów i kosztów - moment wykazywania przychodu i kosztu - wykazywanie zysków z kontraktów długoterminowych - ujmowanie umów leasingowych

4. Plany kont
 a) porównanie niemieckiego planu kont SKR 04 z planami kont popularnymi w Polsce
 b) przyporządkowanie poszczególnych kont polskich do ich niemieckich ekwiwalentów 

Pliki do pobrania

Program_Komunikacja między polskim a niemieckim działem księgowości_04.04.2019

Zgłoszenie_Komunikacja między polskim a niemieckim działem księgowości i controllingu, 04.04.2019

Powrót do listy