maj 20 do maj 21

Warszawa, Finanse i controlling dla niefinansistów

Miejsce

Warszawa, AHK

ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
Polska

+48 22 53 10 500
info(at)ahk.pl

szczegóły
Początek wydarzenia
20.05.2019 | 09:00
Koniec wydarzenia
21.05.2019 | 16:15
Cena
Firma członkowska AHK Polska 1450 PLN + VAT
Firma nie-członkowska AHK Polska 1850 PLN + VAT
Język spotkania
polski
rejestracja

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres bb(at)ahk.pl do 13.05.2019.

©

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami, którymi zajmują się finansiści, dzięki czemu możliwa będzie lepsza współpraca między różnymi działami, przede wszystkim w zakresie analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz oceny projektów inwestycyjnych (w tym również modernizacyjno-odtworzeniowych).

 

Program

Dzień 1: Podstawy finansów i controllingu

9.00-10.30 Rola i miejsce finansów w przedsiębiorstwie
- cele zarządzania przedsiębiorstwem
- finanse a rachunkowość
- rachunkowość zarządcza i controlling
- podstawowe zadania finansów

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.15 Sprawozdania finansowe. Cz. I
-
rachunek zysków i strat. Wariant kalkulacyjny i porównawczy
- rachunki zysków i strat w finansach i controllingu
- EBIT, EBITDA i NOPAT
- dodatkowe klasyfikacje kosztów i ich wpływ na ocenę pracowników (kontrolowalne i niekontrolowalne, istotne i nieistotnie, zapadłe, utraconych korzyści)

12.15-13.00 Przerwa na lunch

13.00-14.30 Progi rentowności
- próg rentowności i jego wykorzystani w finansach i controllingu
 - wielostopniowy rachunek zysków i strat jako narzędzie ułatwiające podejmowania decyzji

14.30-14.45 Przerwa kawowa

14.45-16.15 Sprawozdania finansowe. Cz. II
- polityka rachunkowości i rola założeń w bilansie
- analiza majątku przedsiębiorstwa
- analiza źródeł finansowania przedsiębiorstwa
- podstawowe informacje o rachunku przepływów pieniężnych

Dzień 2: Analiza przedsiębiorstwa, ocena efektywności inwestycji i wybór źródeł finansowania

9.00-10.30 Ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
- wstępna ocena sprawozdań finansowych
- analiza wskaźników rentowności, sprawności działania, zadłużenia i płynności
- wskaźniki finansowe a kluczowe wskaźniki biznesu (KPI, key ratio)

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.15 Ocena opłacalności inwestycji
- przyczyny zmian wartości pieniądza w czasie i ich uwzględnianie w finansach
- podstawy metod NPV i IRR
- kalkulacja przepływów pieniężnych
- wybór właściwej stopy dyskontowej
- wartość rezydualna i jej wpływ na inwestycje

12.15-13.00 Przerwa na lunch

13.00-14.30 Modernizacja i rozwój przedsiębiorstwa
- specyfika oceny projektów modernizacyjno-odtworzeniowych
- koncepcja okresu zwrotu i jej zastosowanie praktyczne
- zwykły i dyskontowany okres zwrotu z inwestycji
- najczęściej popełniane błędy i wskazówki oraz jak ich unikać

14.30-14.45 Przerwa na kawę

14.45-16.15 Źródła finansowania działalności i ich wykorzystanie
- możliwości finansowania działalności w różnych fazach rozwoju działalności przedsiębiorstwa
- kapitał własny i kapitał obcy: porównanie
- zalety i wady różnych form finansowania (kredyt, leasing, faktoring, obligacje, venture capital, emisja akcji i inne)

 

Trener

Bartłomiej Cegłowski doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, partner w DCF Consulting sp. z o.o.. Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania wartością. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla firm jak również zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i typu MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych. Współautor kilku książek, m.in. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (PWN, Warszawa 2011). W dorobku posiada też wiele artykułów z zakresu finansów i controllingu, opublikowanych między innymi w periodykach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce.

 

 

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia

Program szkolenia

Powrót do listy