Windykacja

Nie możesz wyegzekwować zaległych płatności od partnera biznesowego z Niemiec? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Europejskie Postępowanie Nakazowe i ze wsparcia AHK Polska.

© iStock/Martin Barraud

AHK Polska oferuje firmom pomoc w zakresie przygotowania i wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ).

Nasze czynności obejmują w szczególności:

  • weryfikację, czy w danym przypadku spełnione zostały przesłanki przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1896/2006 ustanawiającym postępowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Zapłaty w szczególności, czy przedmiotowa sprawa należy do kategorii spraw transgranicznych, dane roszczenie objęte jest zakresem obowiązywania rozporządzenia etc.
  • obliczenie wysokości opłat sądowych
  • wypełnienie w języku niemieckim formularza pozwu
  • w razie wniesienia sprzeciwu przez stronę przeciwną, doradztwo odnośnie możliwości podjęcia stosownych kroków prawnych, oraz w razie potrzeby udzielenie pomocy przy wyborze adwokata niemieckiego władającego językiem polskim, który specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa handlowego i/lub cywilnego
  • ustalenie, jaki organ na terenie Niemiec jest właściwy do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w danej sprawie.

Zapytaj o ofertę

Dane do kontaktu:

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketing towarów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani / Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora przez okres 2 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający
ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenie sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania oferty i nawiązania współpracy