Sąd polubowny

Postępowanie mediacyjne w AHK Polska pomoże Państwu w polubownym zakończeniu ewentualnych sporów gospodarczych i pracowniczych.

© Fotolia/AA+W

Mediacja za naszym pośrednictwem adresowana jest do tych, którzy chcieliby rozwiązać zaistniały problem szybko, tanio i w sposób odformalizowany, co pozwala na oszczędność czasu i kosztów.

Mediacja gospodarcza stanowi alternatywę w stosunku do postępowania sądowego i znajduje zastosowanie zarówno w sporach pomiędzy przedsiębiorcami, jak również w ramach danego przedsiębiorstwa.

Nie ma tu zwycięzców, ani przegranych. To same strony przy wsparciu profesjonalnego mediatora podejmują starania w celu zażegnania konfliktu oraz wypracowania satysfakcjonującego je kompromisu. Fakt, iż rozstrzygnięcie sporu jest wynikiem uzgodnień stron, nie zaś arbitralnie narzuconą decyzją organów władzy stwarza realne perspektywy kontynuowania współpracy pomiędzy stronami w przyszłości. Dodatkową zaletą tej formy rozwiązywania sporów jest możliwość prowadzenia mediacji w każdym stadium konfliktu, także na etapie toczącego się w danej sprawie postępowania sądowego.

Kiedy stosować mediację

Mediacja ma charakter uniwersalny i może być stosowana zasadniczo we wszystkich rodzajach sporów:

  • w sporach gospodarczych 
  • w sporach pracowniczych
  • w sporach rodzinnych czy
  • w sprawach karnych

ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje

Arbitraż przy AHK Polska

Spośród alternatywnych form rozwiązywania sporów gospodarczych, najważniejszą rolę pełni niewątpliwie arbitraż. Działający przy AHK Polska od wielu już lat stały Sąd Arbitrażowy oferuje sprawne rozwiązywanie sporów gospodarczych także firmom niezrzeszonym w Izbie.

Decydując się na arbitraż w celu rozstrzygnięcia sporu wynikającego z krajowych i międzynarodowych stosunków prawnych zaoszczędzą Państwo czas i kapitał. Prosta procedura, niższe i przewidywalne koszty, jednoinstancyjność i szybkość postępowania to niewątpliwe atuty arbitrażu.

Ponadto arbitraż jest dyskretny, postępowanie poufne i gwarantujące poszanowanie interesów obu stron oraz ich tajemnic handlowych, same zaś strony mają wpływ na przebieg postępowania poprzez wybór arbitrów, miejsca postępowania i języka w jakim będzie się ono toczyło.

Zapytaj o ofertę

Dane do kontaktu:

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketing towarów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani / Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora przez okres 2 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający
ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenie sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania oferty i nawiązania współpracy