Sąd polubowny

Postępowanie mediacyjne w AHK Polska pomoże Państwu w polubownym zakończeniu ewentualnych sporów gospodarczych i pracowniczych.

© Fotolia/AA+W

Mediacja za naszym pośrednictwem adresowana jest do tych, którzy chcieliby rozwiązać zaistniały problem szybko, tanio i w sposób odformalizowany, co pozwala na oszczędność czasu i kosztów.

Mediacja gospodarcza stanowi alternatywę w stosunku do postępowania sądowego i znajduje zastosowanie zarówno w sporach pomiędzy przedsiębiorcami, jak również w ramach danego przedsiębiorstwa.

Nie ma tu zwycięzców, ani przegranych. To same strony przy wsparciu profesjonalnego mediatora podejmują starania w celu zażegnania konfliktu oraz wypracowania satysfakcjonującego je kompromisu. Fakt, iż rozstrzygnięcie sporu jest wynikiem uzgodnień stron, nie zaś arbitralnie narzuconą decyzją organów władzy stwarza realne perspektywy kontynuowania współpracy pomiędzy stronami w przyszłości. Dodatkową zaletą tej formy rozwiązywania sporów jest możliwość prowadzenia mediacji w każdym stadium konfliktu, także na etapie toczącego się w danej sprawie postępowania sądowego.

Kiedy stosować mediację

Mediacja ma charakter uniwersalny i może być stosowana zasadniczo we wszystkich rodzajach sporów:

  • w sporach gospodarczych 
  • w sporach pracowniczych
  • w sporach rodzinnych czy
  • w sprawach karnych

ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje

Arbitraż przy AHK Polska

Spośród alternatywnych form rozwiązywania sporów gospodarczych, najważniejszą rolę pełni niewątpliwie arbitraż. Działający przy AHK Polska od wielu już lat stały Sąd Arbitrażowy oferuje sprawne rozwiązywanie sporów gospodarczych także firmom niezrzeszonym w Izbie.

Decydując się na arbitraż w celu rozstrzygnięcia sporu wynikającego z krajowych i międzynarodowych stosunków prawnych zaoszczędzą Państwo czas i kapitał. Prosta procedura, niższe i przewidywalne koszty, jednoinstancyjność i szybkość postępowania to niewątpliwe atuty arbitrażu.

Ponadto arbitraż jest dyskretny, postępowanie poufne i gwarantujące poszanowanie interesów obu stron oraz ich tajemnic handlowych, same zaś strony mają wpływ na przebieg postępowania poprzez wybór arbitrów, miejsca postępowania i języka w jakim będzie się ono toczyło.