Badania i rozwój w przedsiębiorstwach

Rozmową z Panią Dominiką Orzołek, Starszym Menedżerem w zespole ds. sektora publicznego, innowacji i zachęt inwestycyjnych Deloitte

Katarzyna Soszka-Ogrodnik, Rzecznik prasowy AHK Polska: Co wpływa na poziom wydatków na B+R przedsiębiorstw?
Dominika Orzołek, Starszy Menedżer w zespole ds. sektora publicznego, innowacji i zachęty inwestycyjnych Deloitte: Od początku badania przedsiębiorcy wskazują, że kluczowym czynnikiem determinującym poziom wydatków na badania i rozwój jest szeroki wachlarz zachęt na tego typu działania i poziom potencjalnych korzyści. Kolejny istotny aspekt, to dostęp do kadr mającej zarówno wiedzę teoretyczną w obszarze działalności firmy, jak i praktyczne doświadczenie w działalności badawczo – rozwojowej. Ważna jest również stabilność otoczenia prawnego oraz możliwość efektywnej współpracy z jednostkami naukowymi, których udział w działaniach przedsiębiorstw jest często kluczowy szczególnie przy najbardziej ambitnych przedsięwzięciach.

KS: Jakie informacje pozwalające na tworzenie systemu efektywnego wspierania działalności B+R przedsiębiorstw dostarcza badanie?
DO: Mimo, iż zachęty istotnie stymulują działalności B+R widzimy, że wiele instrumentów nie jest wykorzystywanych w pełni przez firmy. W badaniu pytamy przedsiębiorców o główne bariery w korzystaniu z zachęt – w ich odpowiedziach pojawia się m.in. niepewność w zakresie stałości oceny kwalifikowalności działań i kosztów przez instytucje zaangażowane w ich dystrybucję i kontrolę. Wiedza o głównych obawach, które powodują, że firmy nie aplikują o dotację czy nie korzystają z ulgi pozwalają nam występować z inicjatywami zmian w regulacjach, aby system wsparcia faktycznie zachęcał naszych przedsiębiorców do zwiększania aktywności badawczo – rozwojowej.

KS: Jakie wyzwania w działalności B+R napotykają polskie firmy?
DO:Bariery sygnalizowane przez polskie firmy to przede wszystkim kwestie finansowe oraz dostęp do specjalistycznej wiedzy. W pierwszym obszarze kluczowe są wątpliwości dotyczące korzystania z zachęt – brak umiejętności oceny, czy ich aktywności wpisują się w katalogi działań kwalifikujących się do zachęt oraz obawy dotyczący wpływu zmian priorytetów biznesowych na korzystanie z dostępnych środków. W kwestii dostępu do specjalistycznej wiedzy firmy mają często trudności w zatrudnieniu personelu z odpowiednim doświadczeniem, a alternatywne często działanie – współpraca z jednostkami naukowymi – wymaga niejednokrotnie bardzo żmudnych procesów formalnych związanych z podpisaniem umów regulujących zasady kooperacji.

KS: Odpowiedzi na jakie pytania będą szczególnie interesujące z perspektywy aktualnej oceny systemu wsparcia B+R?
DO:Jedno z kluczowych pytań obecnej edycji badania to pytanie o atrakcyjność ulgi podatkowej z tytułu B+R po wprowadzonych od 2018 r. zmianach. W 2016 r. prawie połowa badanych firm nie planowała korzystania z ulgi. Ponad 43% ankietowanych nie miało wiedzy na temat zasad jej funkcjonowania. Mamy nadzieję, że zwiększenie atrakcyjności tego instrumentu spowoduje również lepszą wiedzę firm o jej mechanizmie. 

 

Wypełnij ankietę "Badania i rozwój w przedsiębiorstwach w Europie Środkowej w 2018 r."

 

 

 

 

Wróć