Business to Government

Komisje

Praca w komisjach AHK Polska to jedna z kluczowych form reprezentacji interesów firm członkowskich, skupionych wokół określonych zagadnień gospodarczych, bądź w danej branży. Komisje zapewniają forum dyskusji i dzielenia się najlepszymi praktykami w gronie biznesowym oraz dają firmom możliwość dialogu z przedstawicielami administracji państwowej.

Każda komisja prowadzona jest przez przewodniczących - wolontariuszy, którzy są ekspertami w danej dziedzinie i dążą do zidentyfikowania najważniejszych zagadnień mających wpływ na działalność firm zrzeszonych w komisji. Sektory i tematy reprezentowane przez komisje AHK Polska obejmują m.in.: gaz i energię, zamówienia publiczne, innowacje, edukację zawodową, prawo i podatki, budownictwo, transport i logistykę, ochronę środowiska i energie odnawialne, rynek pracy oraz PR i media.

Obecnie aktywne są następujące komisje:

Komisja ds. Compliance

W listopadzie 2013 r. rozpoczęła prace Komisja ds. Compliance przy AHK Polska. Komisja ds. compliance ma na celu stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy firmami członkowskimi izby oraz wypracowywanie nowych standardów i wzorów organizacyjnych na potrzeby firm, a tym samym przyczynienie się do rozwoju kultury Compliance.

Komisja gromadzi przedstawicieli różnych branż. Członkami założycielami Komisji są następujące przedsiębiorstwa: 

 • BASF Polska sp. z o.o.
 • Bayer sp. z o.o.
 • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.
 • Boehringer Ingelheim Marketing sp. z o.o.
 • DB Schenker Rail Polska S.A.
 • Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
 • innogy Polska S.A.
 • MAN Truck & BUS Polska sp. z o.o.
 • Mercedes-Benz Polska sp. z o.o.
 • Pfizer Polska sp. z o.o.
 • Siemens sp. z o.o.
 • T-Mobile Polska S.A.
 • Volkswagen Poznań sp. z o.o.
 • Wolters Kluwer S.A.

Kontakt:
Agnieszka Ozubko Government Affairs
+48 22 53 10 547
+48 22 53 10 600

Marcin Gomoła
Direktor der Abteilung für Compliance Management T-Mobile Polska S.A.

Komisja ECONET POLAND

Komisja ECONET POLAND powołana została do życia w celu wspierania polsko-niemieckiej współpracy w zakresie zrównoważonego wytwarzania energii, jej wydajności oraz techniki ochrony środowiska. Zamierzenia Komisji to budowa grup eksperckich w celu wymiany informacji i kontaktów, dyskusje z decydentami administracji publicznej oraz opiniowanie i analiza projektów prawnych.

Prace Komisji znajdują swoje odzwierciedlenie w utworzonym w końcu 2012 r. portalu www.econet-poland.pl.

Kontakt:
Anna Chojnacka Dyrektor Usługi Doradcze
+48 22 53 10 518
+48 22 53 10 550

Christian Schnell
Koordynator Projektu ECONET POLAND
Solivan Miszkurka Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska

Komisja ds. Gazu i Energii

W dniu 14.10.2013 r. została powołana do życia Komisja ds. gazu i energii Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Celem komisji jest podejmowanie działań ukierunkowanych na stworzenie zliberalizowanego rynku gazu ziemnego w Polsce opartego na pełnej implementacji dyrektyw i pozostałych przepisów unijnych. Komisja będzie aktywnie włączać się w prace nad planowanymi zmianami legislacyjnymi poprzez opiniowanie i analizę projektów prawnych przygotowywanych przez administrację rządową a także przez zgłaszanie własnych propozycji zmian mających na celu polepszenie funkcjonowania rynku gazu ziemnego w Polsce.

Członkami założycielami komisji zostały następujące przedsiębiorstwa:

 • EWE Polska Sp. z o.o.
 • Fortum Markets Polska S.A.
 • HANDEN Polska Sp. z o.o.
 • innogy Polska S.A.

Z dniem 28 listopada 2014 r. do członków Komisji dołączyła firma Anco sp. z o.o., a w marcu 2017 firma E.ON edis energia Sp. z o.o.

Kontakt:
Agnieszka Ozubko
Government Affairs
+48 22 53 10 547
+48 22 53 10 600

Przewodniczący komisji ds. Gazu i Energii:
Wojciech Graczyk
Dyrektor
Obsługa Prawna i Zarządzanie Regulacjami
Dyrektor IT Polska (interim)
Dyrektor Departamentu ds. compliance
innogy Polska S.A.

Komisja Kształcenia Zawodowego

W roku 2013 ukonstytuowała się funkcjonująca przy AHK Polska - Komisja Kształcenia Zawodowego.

Celem komisji jest promowanie dualnego systemu kształcenia uwzgledniającego ścisłą współpracę zakładów pracy ze szkołami, wspieranie dokształcania nauczycieli zawodu, upraktycznienie kształcenia zawodowego, jak również rozszerzenie działań związanych z podniesieniem prestiżu kształcenia zawodowego.

W lutym 2016 na przewodniczącą komisji została wybrana Krystyna Boczkowska – prezes Robert Bosch Sp. z o.o. W skład komisji wchodzą ponadto prof. Mariusz Olszewski – Politechnika Warszawska (wiceprzewodniczący), dr Agnieszka Chłoń-Domińczak – Instytut Badań Edukacyjnych, Agata Woźniak – prezes Stowarzyszenia Redaktorów Technicznych oraz Logostrada.pl, Sławomir Fater – Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, Krystyna Woźniak, Solaris Bus & Coach S.A. oraz Monika Balicka-Schmelz, Volkswagen Poznań sp. z o.o., Michał Woźniak, Germany Trade & Invest GmbH oraz z ramienia izby Maria Montowska – dyrektor Działu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Serwisu Członkowskiego. AHK Polska prowadzi projekty kształcenia zawodowego w ramach dualnego systemu nauczania od 2008 roku. W ramach prowadzonych projektów w 26 klasach uczy się blisko 600 uczniów.

AHK Polska współpracuje obecnie z Haering Polska, Imtech Polska, Volkswagen Poznań, MAN Truck & Bus Polska, Steico, PHOENIX CONTACT Wielkopolska, Lidl Polska oraz Hochland Polska.

Przedsiębiorstwom zainteresowanym projektami izba oferuje dwa modele współpracy: przygotowanie i prowadzenie klas patronackich aż do ukończenia nauki lub pomoc przy przygotowaniu i przeprowadzaniu egzaminów i certyfikacji.

Kontakt:
Maria Montowska
Dyrektor
Serwis Członkowski
Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne
+48 22 53 10 500
+48 22 53 10 600

Krystyna Boczkowska
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Zawodowego
Prezes Robert Bosch Sp. z o.o.

Komisja Logistyki

Komisja Logistyki AHK Polska swoja działalność rozpoczęła w roku 2005. Przewodniczącym Komisji jest pani Katarzyna Marciniak, dyrektor DB Schenker Rail Polska S.A.. Głównym celem komisji jest stworzenie platformy kontaktów i bezpośredni dialog firm i biznesu z przedstawicielami władzy, wymiana doświadczeń, zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty i konsekwencje wprowadzanych w życie uchwał i rozporządzeń. Spotkania i prace komisji wzbogacane są o udział najwyższej klasy specjalistów, przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej RP oraz dyskusje panelowe.

 Zachęcamy do brania aktywnego udziału w pracach Komisji!

 Kontakt: 

Magdalena Gruchała
Marketing Serwisu Członkowskiego
+48 22 53 10 516

Katarzyna Marciniak
Przewodnicząca komisji Logistyki
Dyrektor Biura Komunikacji
DB Schenker Rail Polen AG

Komisja ds. Zamówień Publicznych

W maju 2014 r. przy AHK Polska ukonstytuowała się Komisja ds. zamówień publicznych. Celem Komisji jest podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności systemu zamówień publicznych w Polsce, włączanie się w prace nad planowanymi zmianami legislacyjnymi poprzez analizę i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dialogu z przedstawicielami instytucji podejmujących kluczowe dla systemu zamówień publicznych decyzje oraz przedsiębiorcami.

Komisja gromadzi przedstawicieli różnych branż.

Członkami Komisji są następujące przedsiębiorstwa:

 • Bunte Polska Sp. z o.o.
 • Imtech Polska Sp. zo.o.
 • Jara Drapała & Partners Sp. k.
 • PORR Polska Infrastructure S.A.
 • Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
 • Siemens Sp. z o.o.
 • Strabag Sp. z o.o. 
 • DB International GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce
 • EvoBus Polska sp. z o.o.

Kontakt Agnieszka Ozubko
Government Affairs
+48 22 53 10 547
+48 22 53 10 600

Dr Robert Siwik
Przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych,
Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik

Komisja Podatkowa

W grudniu 2015r. AHK Polska powołała grupę roboczą w zakresie prawa podatkowego, której celem będzie analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego, formułowanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego, identyfikacja i analiza barier podatkowych dla rozwoju przedsiębiorczości, a także dialog i wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa podatkowego z przedstawicielami administracji skarbowej oraz przedsiębiorcami. Podejmowane będą także inicjatywy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i poprawy klimatu inwestycyjnego.

 Członkami założycielami Komisji są: 

 • Advicero Tax Sp. z o.o.
 • Roedl & Partner
 • Volkswagen Poznań sp. z o.o.
 • PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
 • Tax Benefit Roszkowski Murawski Doradcy Podatkowi Sp.p.
 • Kancelaria Prawna Schampera
 • Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k.
 • PKF Osnabrück WMS Treuhand GmbH
 • PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK.

We wrześniu 2016 do Komisji przyłączyła się firma JRD Sp. z o.o. W kwietniu 2017 do Komisji przystąpiła firma Jara Drapała & Partners sp. k.

Kontakt
Agnieszka Ozubko
Government Affairs
+48 22 53 10 547
+48 22 53 10 600

dr hab. Marcin Jamroży
Przewodniczący Komisji Podatkowej,
doradca podatkowy, radca prawny, partner w kancelarii Rödl & Partner

Komisja Innowacyjności

W marcu 2016 powołana została do życia Komisja ds. innowacyjności. Pierwsze posiedzenie odbyło się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ we Wrocławiu z udziałem przedstawicieli biznesu, nauki i władz lokalnych. Kanwą do powstania komisji był ubiegłoroczny Szczyt Innowacyjny w Berlinie zorganizowany przez DIHK, Pracodawców RP, Ambasadę RP w Berlinie i AHK Polska, podczas którego dyskutowano na temat współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi naukowcami i przedsiębiorcami.

Członkami założycielami Komisji są innowacyjne firmy członkowskie izby: 

 • APA sp. z o.o.
 • A1 Europe sp. z o.o.
 • BASF Polska sp. z o.o.
 • FEV Polska sp. z o.o.
 • Neurosoft sp. z o.o.
 • REC a GlobalLogic Company
 • Siemens sp. z o.o.
 • SITECH sp. z o.o.
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
 • ZAPBADURA sp. z o.o.

Ze względu na charakter, cele i założenia Komisja na stałe będzie współpracować z instytucjami wspierającymi. Udział w charakterze instytucji wspierającej zadeklarowały: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Ambasada Niemiec w Warszawie, WCTT Politechnika Wrocławska, AGH w Krakowie, Centrum Fraunhofer Zarządzania Internacjonalizacją i Ekonomii Wiedzy IMW, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.

Cele Komisji to: stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń w zakresie finansowania projektów badawczych oraz ich komercjalizacji, podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi, firmami oraz administracją państwową, tworzenie i składanie programów konsorcyjnych oraz włączenie się w prace legislacyjne nad projektami aktów prawnych dotyczących innowacyjności.

W ramach prac Komisji ds, innowacyjności 1 lutego 2017 powołane zostały do życia dwie grupy robocze: Grupa robocza ds. transferu technologii oraz Grupa robocza ds. elektromobilności i pojazdów autonomicznych. Zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

Kontakt
Agnieszka Ozubko
Government Affairs
+48 22 53 10 547
+48 22 53 10 600

Janusz Wróbel
Przewodniczący Komisji
Prezes Zarządu Neurosoft sp. z o.o.

Komisja ds. legal tech

W listopadzie 2017 z inicjatywy firm członkowskich powołana została Komisja ds. legal tech przy AHK Polska.
W związku z dynamicznym rozwojem usług prawnych, jak również postępującą digitalizacją biznesu, chcielibyśmy zaproponować firmom członkowskim izby platformę do wymiany doświadczeń oraz spotkań z ciekawymi ludźmi związanymi z nowymi technologiami. Wsłuchując się w potrzeby biznesu, chcielibyśmy zainteresować Państwa – zarówno wewnętrzne działy prawne jak i kancelarie - tematem legal tech i najnowszymi trendami w tym zakresie w Europie i na świecie.
Drugim obszarem zainteresowania Komisji, zgłaszanym przez członków izby, będzie szeroko rozumiana inflacja przepisów prawnych w kontekście ilości i tempa ich wdrażania do bieżącej działalności biznesowej.
Liczymy na wymianę doświadczeń i propozycje interesujących tematów. W przypadku zainteresowania udziałem w pracach komisji, zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

Członkami Komisji są następujące przedsiębiorstwa:

 • Allen & Overy A. Pędzich sp. k. 
 • BASF Polska sp. z o.o. 
 • Boehringer Ingelheim Marketing sp. z o.o. 
 • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
 • JARA DRAPAŁA & PARTNERS
 • KI One S.A.
 • Neurosoft sp. z o.o. 
 • Polska Press sp. z o.o. 
 • Siemens sp. z o.o. 
 • Volkswagen Poznań sp. z o.o. 
 • Wolters Kluwer S.A.

Przewodniczacy:
Marcin Chomiuk
Radca prawny, partner w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Komisja ds. trendów na rynku pracy

W listopadzie 2017 powołana została Komisja ds. trendów na rynku pracy. Komisja ma na celu stworzenie platformy wymiany informacji oraz analizę nowych trendów na rynku pracy. Wśród tematów, jakimi planuje się zająć komisja wskazane zostały m.in. agile management, work-life-balance, outplacement, interim management, employer branding/ employer management, digitalizacja pracy a jej efektywność, activity based workplace, jak również konieczności większego otwarcia polskiego rynku pracy na specjalistów z zagranicy z uwagi na niedobór kadr.

 • Wśród firm założycielskich Komisji znalazły się:
 • Arthur Hunt Consulting Polska Sp. z o.o., 
 • BASF Polska sp. z o.o., 
 • Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., 
 • Boyden World Corporation, 
 • Career Partners International Poland Sp. z o.o., 
 • ERBUD S.A., 
 • Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o., 
 • Polska Press Sp. z o.o., 
 • PWC Polska Sp. z o.o., 
 • Siemens Sp. z o.o. , 
 • Steico Sp. z o.o.

Przewodniczący komisji:
dr Ireneusz Zalewski
Prezes Zarządu Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.

Kontakt:
Agnieszka Ozubko
Government Affairs
+48 22 53 10 547 
aozubko(at)ahk.pl

Grupa Farmaceutyczno-Medyczna

Grupa Farmaceutyczno-Medyczna działa przy izbie od roku 2009 i jej głównym zadaniem są, poza integracją branży w ramach izby, wspólne działania na rzecz wprowadzenia koniecznych zmian w polskiej służbie zdrowia. Ze swej strony, jako największa organizacja gospodarcza w Polsce, izba wspiera firmy w działaniach lobbingowych, organizacji spotkań z osobami decydującymi o systemie opieki medycznej w Polsce, przygotowywaniu opinii i propozycji zmian.

Kontakt:
Magdalena Gruchała
Marketing Serwisu Członkowskiego
 +48 22 53 10 516