Zwrot podatku VAT

Przysługuje przedsiębiorcom, którzy dokonując na terenie Niemiec zakupu towarów lub usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zostali obciążeni obowiązującym w danym kraju podatkiem od towarów i usług.

© iStock/patpitchaya

Wniosek o zwrot podatku VAT powinien zostać złożony we właściwym organie skarbowym do 30 września roku następującego po roku, którego dotyczy. Termin składania wniosków o zwrot podatku VAT za rok 2017 upływa ostatecznie dnia 30.09.2018.

Usługa AHK Polska obejmuje:

  • sprawdzenie składanych dokumentów
  • przygotowanie i złożenie elektronicznego formularza wniosku
  • prowadzenie korespondencji z niemieckim organem skarbowym
  • podejmowanie działań mających na celu przyspieszenie zakończenia postępowania
  • sprawdzenie decyzji kończącej postępowanie
  • w razie potrzeby wniesienie środków odwoławczych