Podatki

Zwrot podatku VAT w Niemczech

Zwrot podatku VAT w Niemczech

AHK Polska oferuje polskim przedsiębiorcom pomoc przy zwrocie podatku VAT w Niemczech (Mehrwertsteuer) a przy udziale sieci AHK także podatku VAT zapłaconego w innych krajach Unii Europejskiej.

Zwrot podatku VAT przysługuje przedsiębiorcom, którzy dokonując na terenie Niemiec (lub w innym kraju UE) zakupu towarów lub usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zostali zgodnie z przepisami obciążeni obowiązującym w danym kraju podatkiem od towarów i usług.

Usługa pomocy przy zwrocie VAT obejmuje:

• sprawdzenie składanych dokumentów
• przygotowanie i złożenie elektronicznego formularza wniosku
• prowadzenie korespondencji z niemieckim organem skarbowym
• podejmowanie działań mających na celu przyspieszenie zakończenia postępowania
• sprawdzenie decyzji kończącej postępowanie
• wzgl. złożenie środków odwoławczych

Wniosek o zwrot podatku VAT powinien zostać złożony we właściwym organie skarbowym do 30 września roku następującego po roku, którego dotyczy.

Termin do składania wniosków o zwrot podatku VAT za rok 2016 upływa ostatecznie dnia 30.09.2017.

Niemiecki NIP - sprzedaż wysyłkowa

Niemiecki NIP - sprzedaż wysyłkowa

Rejestracja do celów podatkowych.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo- Handlowa oferuje swoją  pomoc polskim przedsiębiorstwom , którzy chcą  uzyskać  niemiecki  numer NIP ( Ust.-ID Nummer).

Usługa AHK Polska obejmuje złożenie wniosku o uzyskanie takiego numeru  Ust-. ID  w  niemieckim  Urzędzie Skarbowym w zależnośi od właściwości  miejscowej  ( zazwyczaj jest to urząd skarbowy w Oranienburgu lub w Cottbus). Również   przejmujemy przeprowadzenie niezbędnych   formalności,  tłumaczenia  dokumentów  spółki , prowadzenia korespondencji w języku niemieckim z urzędem - aż do zakończenia postępowania  i uzyskania numeru przez wnioskodawcę.


W trakcie całego postępowania zapewniamy możliwość dodatkowych konsultacji i analizy poszczególnych zapytań  z niemieckim doradcą podatkowym, który w razie konieczności może reprezentować spółkę lub osobę  prywatną  przed niemieckimi organami finansowymi.


W zależności od rodzaju aktywności na rynku  niemieckum polscy przedsiębiorcy powinni    szczególnie  zwracać uwagę  np. na  wysokość wygenerowanych zysków  ( przekroczenie tzw.” Lieferschwelle’) – niezwykle istotne przy handlu wysyłkowym  czy  kwalifikację prawno-podatkową wykonywanych usług ( dostawa + montaż).

Przeprowadzamy również całą procedurę  uzyskania niemieckiego numeru Ust.-ID  niezbędnego przy zakładaniu spółki  ( GmbH) lub oddziału  na terenie Niemiec .
Bardzo istotne jest dokonanie  oceny istnienia „MwSt-Betriebstätte“   w rozumieniu przepisów  wspólnotowych  (EU-Rechts) oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości , które mogą obligować  do rejestracji polskiego podmiotu i odprowadzania miesięcznych deklaracji podatku Vat do niemieckiego urzędu skarbowego.

 

 

Niemiecki NIP- polskie firmy budowlane

Niemiecki NIP- polskie firmy budowlane

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo- Handlowa oferuje swoją pomoc polskim przedsiębiorstwom, którzy chcą uzyskać niemiecki numer NIP (Ust.-ID Nummer).

Usługa AHK Polska obejmuje złożenie wniosku o uzyskanie takiego numeru Ust-. ID w niemieckim Urzędzie Skarbowym w zależności od właściwości  miejscowej (zazwyczaj jest to urząd skarbowy w Oranienburgu lub w Cottbus). Również przejmujemy przeprowadzenie niezbędnych formalności, tłumaczenia dokumentów spółki, prowadzenia korespondencji w języku niemieckim z urzędem - aż do zakończenia postępowania i uzyskania numeru przez wnioskodawcę.

W zależności od miejsca realizacji zlecenia polskie firmy budowlane zobowiązane są do rejestracji w niemieckich Handwerkskammer (izba rzemiosła). AHK Polska oferuje również przeprowadzenie takiej rejestracji- przygotowanie dokumentów, przysięgłych tłumaczeń oraz złożenie wniosku.

Zgłoszenie do Urlopowej Kasy Budownictwa („SOKA-Bau”)

Zgłoszenie do Urlopowej Kasy Budownictwa („SOKA-Bau”)

Postępowanie urlopowe jest specjalnym rozwiązaniem w branży budowlanej, które obowiązuje zarówno pracodawców niemieckich, jak i pracodawców zagranicznych delegujących pracowników do pracy na terenie RFN. Podstawowym celem postępowania urlopowego jest zabezpieczenie roszczeń urlopowych pracowników, ale także ochrona pracodawców przed nadmiernym obciążeniem związanym ze specyfiką branży. Z powodu stale zmieniających się miejsc pracy na budowie oraz dużej zależności od warunków atmosferycznych ponad połowa pracowników nie jest w całorocznym stosunku pracy w odniesieniu do przedsiębiorstwa budowlanego. Według niemieckiej ustawy o urlopie pracownik ma prawo do pełnego rocznego urlopu, jeżeli przepracował co najmniej 6 miesięcy w jednym zakładzie pracy. Ze względu na wysoką fluktuację personalną w firmach budowlanych doprowadziłoby to do sytuacji, w której pracownik nie mógłby wykorzystać nieprzerwanego urlopu, a pracodawca ryzykowałby, że pracownikowi już po sześciomiesięcznym zatrudnieniu należy udzielić pełnego urlopu rocznego z odpowiednim wynagrodzeniem, pomimo iż pracownik nie był u niego zatrudniony w okresie pełnego roku kalendarzowego. By temu zapobiec, pracodawcy przedsiębiorstw budowlanych są zobowiązani do uiszczania składek urlopowych do Urlopowej Kasy Budownictwa tzw.„SOKA-Bau“, za pomocą której finansowane są roszczenia pracownicze z tytułu urlopu. Porównywalnej kasy urlopowej w Polsce nie ma.

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi należy upewnić się, czy przedsiębiorstwo (w rozumieniu AEntG) delegujące pracowników do wykonania usługi w Niemczech podlega obowiązkowi zgłoszeń do Urlopowej Kasy Budowlanej „SOKA-Bau”.

Postępowanie urlopowe jest uregulowane w układzie zbiorowym pracy o postępowaniu kas socjalnych w budownictwie – Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe.

– VTV, dalej określanym „VTV” z dnia 18 grudnia 2009. VTV został ogłoszony przez FederalneMinisterstwo Pracy i Spraw Społecznych dnia 25 czerwca 2010 za ogólnie obowiązujący (tzw. „Allgemeinverbindlichkeitserklärung”), w wyniku czego został spełniony wymóg § 3 zdanie 1 AEntG.

Zgłoszenie świadczenia usług do Izby Rzemieślniczej – uznawanie kwalifikacji zawodowych

Zgłoszenie świadczenia usług do Izby Rzemieślniczej – uznawanie kwalifikacji zawodowych

  1. Wymogi zgłoszenia do Izby są różne w poszczególnych izbach właściwych miejscowo (decydujące jest pierwsze wykonanie usługi), przy czym należy rozróżnić pomiędzy rzemiosłem wymagającym i niewymagającym uzyskania zezwolenia. W przypadku działalności nie wymagającej zezwolenia- niezbędna jest rejestracja we właściwej Izbie Rzemieślniczej. Dokonuje się tego poprzez zgłoszenie danej działalności w Izbie Rzemieślniczej (formularze przesyłamy przy realizacji zlecenia.). Nie jest wymagane potwierdzenie kwalifikacji do wykonywania danej działalności. Wpis jest odpłatny,  w zależności od Izby.

    Przed rozpoczęciem świadczenia usługi w Niemczech należy sprawdzić, czy dana usługa należy do  zawodu  rzemieślniczego  wymienionego  w  załączniku „A” niemieckiej ustawy o rzemiośle (Hanwerksordnung – HwO).

    Zgłoszenia należy powtórzyć po upływie 12 miesięcy, o ile przewidziane jest dłuższe wykonywanie usługi.

    Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy innych zawodów niż te, które są wymienione w załączniku „A” do ustawy o rzemiośle.


  2. W przypadku działalności wymagającej zezwolenia niezbędny jest wpis do Rejestru Rzemiosł (formularz przesyłamy przy realizacji zlecenia). Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej mogą otrzymać wyjątkowe zezwolenie na wpis do Rejestru Rzemiosł. Do uzyskania wyjątkowego zezwolenia zgodnie z § 9 ust.1 nr 2 niemieckiej ustawy o rzemiośle (HwO) wymagane jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez wnioskodawcę w kraju pochodzenia i zgodnych z wytycznymi niemieckiego rozporządzenia rzemieślniczego dla obywateli UE/EOG EU/EWR – HwV) dotyczącymi uznawania kwalifikacji. W celu uznania kwalifikacji na podstawie doświadczenia zawodowego zgodnie z § 2 rozporządzenia HwV do wniosku należy dołączyć zaświadczenie WE właściwego urzędu państwa pochodzenia dotyczące rodzaju i czasu trwania działalności. Zasadniczo wszystkie dokumenty należy przedłożyć w jęz. niemieckim. Tłumaczenia muszą być sporządzone przez tłumaczy przysięgłych, którzy uzyskali uprawnienia zawodowe w Niemczech. Wpis jest również  odpłatny.

Kontakt

Wojciech Pisarek

Sąd arbitrażowy /
Zwrot podatku VAT

+48 22 53 10 557
+48 22 53 10 600
Napisz e-mail

Monika Grzybowska

Sąd arbitrażowy /
Zwrot podatku VAT

+48 (22) 5310 620
+48 (22) 5310 600
Napisz e-mail