O AHK Polska

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest nie tylko izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce, ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie. 

AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Członkostwo w izbie to: zaproszenia na liczne spotkania biznesowe, dostęp do cennych informacji, możliwości promowania swojej firmy wśród pozostałych członków izby oraz liczne dodatkowe usługi.

50-osobowy zespół izby oferuje firmom z Niemiec i Polski profesjonalne usługi doradcze oraz wspomaga wymianę informacji i doświadczeń, jak i rozwój stosunków między instytucjami i przedsiębiorstwami po obu stronach Odry.

Certyfikat

CERTYFIKAT NA KOLEJNE TRZY LATA! 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa nieustannie doskonali jakość swoich usług. We wrześniu 2017 r. po pozytywnym przejściu auditu recertyfikującego Izba otrzymała kolejny certyfikat jakości, tym razem za zgodność z nową normą ISO 9001:2015. Certyfikat ważny jest przez następne trzy lata, pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników z corocznych auditów „nadzorujących”. 

Po raz pierwszy Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako pierwsza organizacja samorządu gospodarczego w Polsce wdrożyła system zapewniania jakości zgodny z uznaną, międzynarodową normą ISO 9002 i uzyskała certyfikat w ramach grupowej certyfikacji sieci izb bilateralnych AHK´s w roku 2000. Dwa lata później dzięki wsparciu wszystkich izb sieci AHK system zarządzania jakością został dostosowany do nowej normy ISO 9001:2000. W roku 2005 Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa podjęła kolejne wyzwanie i przystąpiła do indywidualnej certyfikacji. W roku 2010 dostosowaliśmy nasz system zarzadzania jakością do normy ISO 9001:2008. Norma ta  skoncentrowana była jeszcze bardziej niż poprzednie na procesie ciągłego doskonalenia i stawiała tym samym w centralnym punkcie klientów – jako naszych najważniejszych doradców! 

Obowiązujące na całym świecie standardy, zapewniające klientom niezawodną jakość żądanych przez nich usług są niezmiernie ważne dla dalszej rozbudowy pozycji AHK Polska. Dlatego w roku 2017 system zarządzania jakością został dopasowany do normy ISO 9001:2015 podkreślającej jeszcze bardziej znaczenie kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych oraz roli przywództwa.
 

CERTFIKAT WAŻNY DLA NASZYCH KLIENTÓW 

Wdrożony w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej system zarządzania jakością obejmuje oprócz systemowych procedur wymaganych przez normę ISO 9001, również procedury dotyczące naszych głównych usług jak np.: przekazywanie adresów, indywidualne poszukiwanie partnerów gospodarczych, analiza rynku, informacje prawne, zakładanie spółek w Polsce, sąd polubowny, serwis członkowski, organizacja konferencji i seminariów, czy też czasopismo izbowe. System ten zapewnia wzrost skuteczności działań podejmowanych przez Izbę, wzrost motywacji poprzez stworzenie przejrzystości celów, organizacji i procesów oraz jasne przyporządkowanie kompetencji i odpowiedzialności; przede wszystkim zaś gwarantuje on wzrost zadowolenia klientów, których zaufanie  - mamy nadzieję - będzie dodatkowo wzmocnione poprzez certyfikat jakości. 

Leitbild

Die AHK vertritt und fördert als erster und neutraler Ansprechpartner deutscher und polnischer Unternehmen die Interessen und Ziele der Wirtschaft, der Mitglieder, Kunden und Netzwerkpartner an den Nahtstellen von Wirtschaft und Politik.

Als wichtigster Partner für die Akteure der deutsch-polnischen Wirtschaftsbezie-hungen ist die AHK ein marktwirtschaftlich ausgerichteter Dienstleister, Umsetzer und Berater für alle Unternehmensgrößen und alle Branchen. 

Die Dienstleistungen, Projekte und Produkte sind daran ausgerichtet, den Know How-Transfer zwischen den Mitgliedern und Kunden zu ermöglichen. 

 

Die zentralen Werte sind: 

  • Politische Neutralität – Ethik – Compliance – Transparenz – Kundennutzen – Wirtschaftlichkeit – Partnerschaft.

  • Wir sind eine offene Organisation, nach innen und nach außen. 

  • Wir sind gut vernetzt > kreativ > innovativ > flexibel > kompetent. 

  • Wir bieten eine bilaterale Plattform für Mitglieder und Unternehmen und fördern deren wirtschaftliche Entwicklung.