Wytyczne używania logo Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska)

 

Niniejszym informujemy, że powyższy znak towarowy (1) [znak graficzny], którego użytkownikiem jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) w Warszawie, został zarejestrowany dnia 12 maja 2000 r. w polskim Urzędzie Patentowym pod numerem 120602 oraz, że dnia 6 marca 2003 r. został złożony wniosek o ochronę znaku towarowego. Na tej podstawie podlega on ochronie ustawy - prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest gotowa udzielić firmom członkowskich prawo do korzystania ze znaku graficznego pod następującymi warunkami:

§1

Firma członkowska AHK Polska może się ubiegać o prawo do korzystania ze znaku graficznego AHK Polska, jeżeli przynajmniej od 6 miesięcy jest w gronie firm członkowskich AHK Polska oraz opłaciła wszystkie należne składki członkowskie. AHK Polska zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny poszczególnych wniosków. 

Prawo do wykorzystania znaku słowno-graficznego obejmuje prawo do jego umieszczenia na stronie internetowej firmy członkowskiej. Prawo do wykorzystania znaku graficznego w materiałach drukowanych nie zostaje udzielone automatycznie, może być jednak rozpatrzone w toku indywidualnych zapytań, w których to projekt graficzny musi zostać zaakceptowany przez przedstawiciela AHK Polska. 
Firmy członkowskie ze statusem  Premium mogą obowiązywać oddzielne reguły.

§2

Prawo do odtwarzania znaku graficznego AHK Polska zostaje udzielone każdej firmie członkowskiej indywidualnie i odwołalnie.

§3

Firmom członkowskim AHK Polska nie przysługuje roszczenie o automatyczne przyznanie prawa do użytkowania znaku graficznego AHK Polska.

§4

Dokładne pozycjonowanie znaku graficznego AHK Polska na stronie internetowej, jak i wygląd znaku graficznego AHK Polska musi w każdym przypadku zostać przedstawiony przedstawicielowi AHK Polska, t.j. rzecznikowi prasowemu i/lub managerowi działu zarządzania sprawami członkowskimi do akceptacji.

Zmiana miejsca wyświetlania znaku graficznego AHK Polska wymaga każdorazowej akceptacji w/w. przedstawicieli AHK PolskaH.

§5

W przypadku zamieszczenia znaku graficznego AHK Polska na stronie internetowej, musi on zawierać przekierowanie do strony głównej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (http://www.ahk.pl).

§6

Prawo do zamieszczania znaku graficznego tracą ze skutkiem natychmiastowym firmy członkowskie:

1. które nie uiściły rocznej składki członkowskiej
2. które wypowiedziały członkostwo
3. które uchwałą Zarządu zostały wykluczone z listy firm członkowskich
4. które wykorzystują znak graficzny w sposób lub otoczeniu szkodliwym dla AHK Polska.

§7

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa zastrzega sobie prawo do zmiany znaku graficznego.

ZNAK GRAFICZNY:


 

 OŚWIADCZENIE